KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 5] [2 Korintským 6] [2 Korintským 7]

První Epištola S. Pavla k Korintským 6
Služebníků Páně k věrnému a snažnému povinností svých konání, 11. lidu pak věrného k opravdovému a bedlivému čistých Božích služeb užívání 14. a modlářství utíkání, pilně napomíná.

P rotož ^napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali,
     [^1K 3,9]
2 (Neboť ^praví Bůh: *V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, ~nyníť jest čas příhodný, aj, %nyní dnové spasení.)
     *[^]Iz 49,8; [~L 4,19]; [%Ř 13,12]
3 Žádného v ničemž ^nedávajíce pohoršení, aby byla bez úhony služba naše;
     [^Mt 18,6; Ř 14,13]
4 Ale ^ve všem se chovajíce jakožto Boží ~služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, v úzkostech,
     [^4,2; ~1K 4,1]
5 V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bdění, v postech,
6 V čistotě, v umění, v dlouhočekání, v dobrotivosti, v Duchu svatém, v lásce neošemetné,
7 V slovu ^pravdy, v moci Boží, skrze odění ~spravedlnosti, napravo i nalevo,
     [^1K 2,4; ~2K 10,4]
8 Skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jakožto bludní, a jsouce pravdomluvní,
9 Jakožto neznámí, a jsouce známí, jakožto umírající, ^a aj, živi jsme, jakožto potrestaní, ~a nezmordovaní,
     [^4,10. 11]; [Iz 26,19; ~Ž 118,18]
10 Jako smutní, avšak vždycky se radujíce, jako ^chudí, a mnohé zbohacujíce, jako nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce.
     [^8,9]
11 Ústa naše otevřína jsou k vám, ó Korinští, srdce naše rozšířeno jest.
12 Nejste ^v nás souženi, než souženi jste v srdcích vašich.
     [^7,2. 3]
13 O takovéžť odplaty žádám od vás, jakožto synům pravím: Rozšiřte se i vy.
14 A netáhněte jha ^s nevěřícími. Nebo jaký jest ~spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování %světla s temnostmi?
     [^Dt 7,2; ~1K 5,9; Ef 5,11; %1J 1,5. 6]
15 A jaké ^srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?
     [^1Kr 18,21; 1K 10,20]
16 A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo *vy jste chrám Boha živého, jakož ~pověděl Bůh: Že ^přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich %Bohem, a oni budou mým lidem.
     *1K 3,16; ^Ex 29,46; [~]Lv 26,11. 12; Ez 37,27; [%Jr 31,33]
17 A protož *vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.
     *Iz [48,20]; 52,11; [Zj 18,4]
18 A budu vám *za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.
     *Jr 31,1. 9

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]