KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 3] [1 Korintským 4] [1 Korintským 5]

První Epištola S. Pavla k Korintským 4
Služebníci Páně, kteříž věrní jsou, 5. ne k lidskému, ale samého Pána soudu přináležejí, protož věrný lid důvěrně je přijímati, milovati, 16. i jich následovati má.

T ak o nás smýšlej člověk, jako +o služebnících Kristových a *šafářích tajemství Božích.
     *Mt 24,45; [Tt 1,7; 1Pt 4,10]; [+Mt 16,19; J 20,23; 2K 4,5; Ko 1,25]
2 Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich +věrný nalezen byl.
     [+L 12,42]
3 Mně pak to za nejmenší věc jest, abych od vás souzen byl, aneb od lidského soudu; nýbrž aniž sám sebe soudím.
4 Nebo ačkoli do sebe nic bezbožného nevím, *však ne skrze +to jsem spravedliv; nebo ten, ješto mne soudí, ~Pán jest.
     *Jb 9,2; 25,4; [+Ž 143,2; Ř 3,20; ~Ž 35,24]
5 Protož +nesuďtež nic před časem, až by ~přišel Pán, kterýž i %osvítí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví rady srdcí. A tehdážť bude míti chválu jeden každý od Boha.
     [+Mt 7,1]; [L 6,37; ~1K 11,26; %Dn 7,10]
6 Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, +výše nesmýšleti, a abyste jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu.
     [+Př 3,7; Ř 12,3]
7 Nebo kdož tě +soudí? A co máš, ješto bys ~nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal?
     [+6,5; ~J 3,27]
8 Již jste nasyceni, již jste zbohatli, bez nás kralujete. Ale ó byste kralovali, abychom i my také spolu s vámi kralovali.
9 Za to mám jistě, že nás +Bůh apoštoly poslední okázal *jako k smrti oddané; nebo %učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem.
     *[~]Ž 44,23; Ř 8,36; 2K 4,11; [+Ef 3,8; %Žd 10,33]
10 My +blázni pro Krista, ale vy opatrní v Kristu; my ~mdlí, vy pak silní; vy slavní, ale my %opovržení.
     [+3,18; ~2,3]; [2K 13,9; %Mk 6,4]
11 Až do tohoto času i +lačníme, i žízníme, i nahotu trpíme, ~i poličkováni býváme, i místa nemáme,
     [+2K 11,27]; [~Sk 23,2; 2K 4,8]
12 A *pracujeme, dělajíce rukama vlastníma; ^uhaněni jsouce, dobrořečíme; protivenství trpíce, mile snášíme.
     *Sk 18,3; 20,34; 1Te 2,9; 2Te 3,8; ^Mt 5,44; L 23,34; Sk 7,60; [Ř 12,14; 1Pt 2,23]
13 Když se nám rouhají, modlíme se za ně; jako smeti tohoto světa učiněni jsme, a jako povrhel u všech, až posavad.
14 Ne proto, abych vás zahanbil, píši toto, ale jako svých +milých synů napomínám.
     [+1Te 2,11]
15 Nebo byste pak deset tisíc pěstounů měli v Kristu, však proto nemnoho máte otců. *Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium já jsem vás zplodil.
     *Ga 4,19; Fm 1,10
16 Protož prosím *vás, buďtež následovníci moji.
     *Fp 3,17; 1Te 1,7; 2Te 3,7; [1K 11,1]
17 Pro tu příčinu +poslal jsem vám Timotea, kterýžto jest syn můj milý a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati bude, které jsou cesty mé v Kristu, jakž všudy v každé církvi učím.
     [+1Tm 1,2]; [2Tm 1,2]
18 Rovně jako bych neměl k vám přijíti, tak se +naduli někteří.
     [+6]
19 Ale +přijduť k vám brzo, bude-li *Pán chtíti, a poznám ne řeč těch nadutých, ale moc.
     *Sk 18,21; Žd 6,3; Jk 4,15; [+Ř 15,32]
20 Neboť nezáleží +v řeči království Boží, ale v moci.
     2,4 ; [+L 17,20; Ř 1,16; 2Pt 1,16]
21 Co chcete? S +metlou-li abych přišel k vám, čili s láskou, a s duchem tichosti?
     [+Mk 6,8; 2K 10,2; 13,10]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]