KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Efezským 4] [Efezským 5] [Efezským 6]

Epištola S. Pavla k Efezským 5
Velí apoštol Otce nebeského následovati, 3. všeliké bezbožnosti se varovati, 15. opatrně sobě počínati, 22. svaté lásky (jakž jeden každý podle stavu svého povinen jest) k bližnímu dokazovati.

B uďtež tedy následovníci +Boží, jakožto synové milí.
     [+Mt 5,45. 48; 1Pt 1,15. 16]
2 A *choďtež v lásce, jakož ~i Kristus miloval nás, a %vydal sebe samého za nás, $dar a ++obět Bohu u vůni rozkošnou.
     *J 13,14. 15,12; ~Ga 2,20; %Ř 5,6. Žd 8,3; ++9,14]
3 Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté,
4 A tolikéž mrzkost, ani bláznové mluvení, ani šprýmování, kteréžto věci jsou nenáležité, ale raději ať jest díků činění.
5 Víte zajisté o tom, *že žádný smilník aneb nečistý, ani ~lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím.
     *Ga 5,21; [1K 6,9. 10; Zj 22,15; ~Ko 3,5]
6 Žádný vás +nesvoď marnými řečmi; nebo pro ~takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané.
     [+Jr 29,8; Mt 24,4]; [1K 15,33; 1Tm 6,20; ~Mt 12,37]
7 Nebývejtež tedy účastníci jejich.
8 Byli jste zajisté někdy +temnosti, ale již nyní jste ~světlo v Pánu. Jakožto synové %světla choďte,
     1Te 5,[+4]. 5; [+1Pt 2,9; ~L 16,8; 2K 3,18; %Mt 5,14. 16; Fp 2,15]
9 (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,)
10 O to +stojíce, což by se dobře líbilo Pánu.
     [+Ř 12,2]; [+Fp 1,10]
11 A *neobcujte s skutky ~neužitečnými tmy, ale raději %je trescete.
     *1K 5,11; 2Te 3,6; [Ř 6,22; ~13,12; Mt 18,17]
12 Nebo což se tajně děje od nich, mrzko jest o tom i mluviti.
13 Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest.
14 Protož +praví: ~Probuď se ty, jenž spíš, a %vstaň z mrtvých, $a zasvítíť se tobě Kristus.
     [+Iz 60,1; ~1K 15,34]; [%Ř 6,4. 5; $Iz 9,2]
15 Viztež tedy, kterak byste +opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří,
     [+Př 14,18]
16 Vykupujíce *čas; nebo dnové zlí jsou.
     *Ko 4,5; [Ř 12,11]
17 Protož nebývejte neopatrní, *ale rozumějící, která by byla vůle Páně.
     *Ř 12,2; 1Te 4,3; L 21,34
18 A +neopíjejte se vínem, v němžto jest ~prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým,
     Iz 28,7 ; [+Př 20,1; 23,29; Iz 5,11. L 21,34; ~1Pt 4,4]
19 Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v +chvalách, a v ~písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu,
     [+Ko 3,16; ~Zj 15,3]
20 Díky *činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,
     *Ko 3,17; 1Te 5,18; *1Pt 2,5]
21 Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.
22 Ženy mužům svým +poddány buďte jako Pánu.
     Ko 3,18; [+Gn 3,16]
23 Nebo *muž jest hlava ženy, jako i ~Kristus jest %hlava církve, a onť jest $Spasitel těla.
     *1,22; 4,15; 1K 11,3; [~Ř 12,5; %Ko 1,18; $Sk 5,31; 1J 4,14]
24 A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.
25 Muži *milujte ženy své, jako i Kristus ~miloval církev, a ^vydal sebe samého za ni,
     *Ko 3,19; 1Pt 3,7; ^Ga 1,4; [~2,20]
26 Aby ji +posvětil, očistiv ji *obmytím vody %v slovu,
    *[%]Tt 3,5; 1Pt 3,21; [1J 1,7; +J 17,17]
27 Aby ji sobě postavil +slavnou církev, ~nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, *ale aby byla svatá a bez úhony.
     *Ko 1,22; [Ef 1,4; 1Te 3,13; +Ž 45,14; ~Pís 4,7]
28 Takť jsou povinni muži milovati ženy své jako svá vlastní těla. Kdo miluje ženu svou, sebeť samého miluje.
29 Žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti, ale +krmí a chová je, jakožto i Pán církev.
     [+4,16]
30 Neboť +jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho.
     [+Ř 12,5]
31 A protoť opustí *člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i ^budouť dva jedno tělo.
     *Mt 19,5; [Gn 2,24]; ^1K 6,16
32 Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o Kristu a o církvi.
33 Avšak i vy, jeden každý z vás, manželku svou tak jako sám sebe miluj. Žena pak ať se bojí muže svého.

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Efezským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]