KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 12] [Římanům 13] [Římanům 14]

Epištola S. Pavla k Římanům 13
Vrchností od Boha zřízených a též zase poddaných jaká by byla povinnost, kterouž opravdově konati mají 8. ti, kteréž Duch Kristův osvítil a láskou svatou zapálil.

K aždá *duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť ~není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou.
     *Tt 3,1; 1Pt 2,13; [1Tm 2,2; ~Př 8,15. 16; J 19,11]
2 A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť sobě odsouzení dobudou.
3 Nebo +vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní.
     [+L 22,25]
4 Boží zajisté +služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, ~mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí.
     [+Ž 82,6; ~1Pt 2,14]
5 A protož musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí.
6 Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce.
7 Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.
     Mt 17,25; 22,21; Mk 12,17
8 Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdož *miluje bližního, Zákon naplnil,
     *Ga 5,14; 1Tm 1,5; [Jk 2,8]
9 Poněvadž to přikázání: *Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jest-li které jiné přikázání, v tomto ^slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
     *Ex 20,14[n]; Dt 5,18; Mt 19,18; ^22,39; J 13,34; 1Te 4,9; [Lv 19,18]
10 Láska *bližnímu zle neučiní, a protož ~plnost Zákona jestiť láska.
     *1K 13,4; 1Pt 4,8; [~Mt 22,40; Ga 5,14]
11 A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, *žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. (Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili.)
     *Ef 5,14; 1Te 5,6; [2K 6,2; Ef 5,14]
12 Noc +pominula, ale den se přiblížil. *Odvrzmež ~tedy skutky temnosti, a oblecme %se v odění světla.
     *Ko 3,8; [+1J 2,8; ~Ef 5,11; %1Te 5,8]
13 Jakožto ve dne +poctivě choďme, ne *v hodování a v opilství, ^ne v %smilstvích a v chlipnostech, =ne $v sváru a v závisti,
     *L 21,34; 1Te 5,7; ^[%]1K 6,9; Ef 5,3; =2K 12,20; Ga 5,22; Fp 2,3; [$]Jk 3,14; [+1K 14,40; Fp 4,8]
14 Ale +oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte ~o tělo k %vyplňování žádostí jeho.
     [+]Ga 3,27; 5,24; 1Pt 2,11; [~Př 23,20; Ef 5,29; %1Tm 5,11]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]