KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 3] [Římanům 4] [Římanům 5]

Epištola S. Pavla k Římanům 4
Důvody mocnými toho dovodí, 4. že ne z skutků, ale z milosti věrou v Krista ospravedlněn bývá člověk.

C ož tedy díme, čeho jest došel podle těla *Abraham otec náš?
     *Iz 51,2
2 Nebo byl-liť Abraham z skutků spravedliv učiněn, máť se čím +chlubiti, ale ne u Boha.
     [+3,27; Ef 2,9]
3 Nebo co praví Písmo? +Uvěřil pak Abraham Bohu, i počteno jemu za spravedlnost.
     [+]Gn 15,6; Ga 3,6; Jk 2,23
4 Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá +počtena podle milosti, ale podle dluhu.
     [+11,6]
5 Tomu pak, kdož +nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena ~víra jeho za spravedlnost,
     [+Ef 2,8; ~2K 5,19. 21; Fp 3,9]
6 Jakož i David vypravuje blahoslavenství člověka, jemuž Bůh +přivlastňuje spravedlnost bez skutků, řka:
     [+5.8]
7 Blahoslavení, jichžto +odpuštěny jsou nepravosti a jejichžto přikryti jsou hříchové.
     Ž 32,[+1]. 2
8 Blahoslavený muž, kterémuž Pán nepočítá hříchu.
9 Blahoslavenství tedy toto k obřízce-li se vztahuje toliko, čili také k neobřízce? Nebo pravíme, že +Abrahamovi víra jest počtena za spravedlnost.
     [+3]
10 Kterak pak jest počtena? Zdali když byl obřezán, čili před obřezáním? *Ne v obřízce, ale před obřezáním.
     *Gn 15,6
11 A potom znamení, totiž obřízku, přijal za znamení *spravedlnosti víry, kteráž byla před obřezáním, na to, aby byl otcem všech věřících v neobřízce, aby i jim přičtena byla spravedlnost,
     *Gn 17,11; [Ga 3,6. 7; Ř 4,3-5]
12 A aby byl otcem obřízky, těch totiž, kteříž ne z obřízky toliko jsou, ale kteříž kráčejí šlépějemi víry otce našeho Abrahama, kteráž byla před obřezáním.
13 Nebo ne skrze Zákon stalo +se zaslíbení Abrahamovi, aneb semeni jeho, aby byl dědicem světa, ale skrze spravedlnost víry.
     [+Gn 15,6; 17,2]
14 Nebo *jestližeť toliko ti, kteříž jsou z Zákona, dědicové jsou, +zmařena jest víra a zrušeno zaslíbení.
     *Ga 3,10; [+1K 1,17]
15 Zákon zajisté hněv působí; nebo kdež *není Zákona, tu ani přestoupení.
     *5,20; 7,7; [3,20]; Ga 3,19; [J 15,22; 1K 15,56]
16 A protož z +víry jde dědictví, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu semeni, netoliko tomu, kteréž z Zákona jest, ale i tomu, jenž jest z víry Abrahamovy, kterýž jest otec všech nás,
     Ga 3,18]
17 (Jakož *psáno jest: Otcem mnohých národů postavil jsem tebe,) před obličejem Boha, jemuž uvěřil, kterýž obživuje mrtvé a povolává i těch věcí, jichž není, jako by byly.
     *Gn 17,4.[ 5]
18 Kterýžto Abraham +v naději proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých národů, podle toho ~povědění: *Takť bude símě tvé, jakožto hvězdy nebeské a jako písek mořský.
     *[+]Gn 15,6; [+]Žd 11,12; [~Gn 15,5]
19 A nezemdlev u víře, +nepatřil na své tělo již umrtvené, ješto téměř ve stu letech byl, ani na život Sáry také již umrtvený.
     [+Gn 17,17; 18,11]
20 Ale o zaslíbení Božím nepochyboval z nedověry, nýbrž posilnil se věrou, dav +chválu Bohu,
     [+Žd 11,19]
21 Jsa tím jist, že +cožkoli zaslíbil, mocen jest i učiniti.
     [+Ž 115,3; L 1,37]
22 A protož +počteno jest jemu to za spravedlnost.
     [+Gn 15,6]
23 Jestiť pak to napsáno +ne pro něj toliko, že jemu to počteno bylo za spravedlnost,
     [+]15,4; [1K 10,6. 11]
24 Ale i pro nás, kterýmžto bude počteno za spravedlnost, věřícím v toho, +kterýž vzkřísil Ježíše Pána našeho z mrtvých,
     [+Sk 2,24]
25 Kterýž vydán jest na smrt +pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše.
     5,8; [+8,32]; Sk 20,28; 1K 15,3.[ 17]; 1Tm 2,6

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]