KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 10] [Židům 11] [Židům 12]

Epištola S. Pavla k Židům 11
O víře pravé, co by byla, 2. a kterak velmi veliké moci jest, s připomínáním mnohých starých a svatých otců, 32. i předivných skutků Božích při nich, potěšitelně vypravuje.

V íra pak jest nadějných ^věcí podstata, a důvod ~neviditelných.
     [^Ř 8,25; ~1K 2,9]
2 Pro ni zajisté svědectví došli předkové.
3 Věrou *rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest ~to, což vidíme, učiněno.
     *Gn 1,1n; [~Ř 4,17]
4 Věrou *lepší obět Bohu obětoval Abel, ^nežli Kain, skrze kteroužto svědectví obdržel, ^že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu víru, již umřev, ještě ~mluví.
     *[^]Gn 4,4; ^[~]Mt 23,35; [^Žd 12,24]
5 Věrou *Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.
     *Gn 5,24
6 Bez víry pak ^nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že ~odplatu dává.
     [^Jr 5,3; ~1,6]
7 Věrou *napomenut jsa od ^Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze kterýžto koráb odsoudil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.
     *[^]Gn 6,[8]. 13.[ 14]
8 Věrou, povolán jsa *Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam příjde.
     *Gn 12,1. 4; [Joz 24,3; Neh 9,7; Sk 7,3. 4]
9 Věrou ^bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí v staních přebývaje s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.
     [^Gn 14,13; 35,27]
10 Nebo ^očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.
     [^12,22; 13,14]
11 Věrou také i Sára *moc ku početí semene přijala, a mimo ~čas věku porodila, když věřila, že %jest věrný ten, jenž zaslíbil.
     *Gn [17,19]; 21,2; [Ř 4,19; ~L 1,36; %Žd 10,23]
12 A protož i z jednoho, ^a to již téměř umrtveného, rozplozeno jest ~potomků množství veliké, *jako jest množství hvězd nebeských, a jako %písek nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském.
     *[~]Gn 15,5; [^Ř 4,19; %Gn 22,17; 32,12]
13 Podle víry ^zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim i věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou *hosté a příchozí na zemi.
     *[~]Gn 23,4; [^J 8,52. 53]
14 Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to prokazují, že vlasti hledají.
15 A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, z kteréž vyšli, měli dosti času zase se navrátiti.
16 Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. *Protož i sám Bůh ^nestydí se slouti jejich ~Bohem; nebo jim připravil město.
     *[~]Ex 3,6; Mt 22,32; [^Žd 2,11]
17 Věrou *obětoval Abraham Izáka, byv pokoušín, a to jednorozeného obětoval ten, kterýž byl zaslíbení přijal,
     Gn 22,10.[1n]
18 K němuž bylo řečeno: V *Izákovi nazváno ^bude tobě símě,
     *[^]Ř 9,7; [^Gn 21,12; Ga 3,29]
19 Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti; odkudžto jej jako z mrtvých ^vzkříšeného přijal.
     [^Gn 22,12]
20 Věrou o *budoucích věcech požehnání dal Izák Jákobovi a Ezau.
     *Gn 27,28.[ 39]
21 Věrou *Jákob, umíraje, každému z synů Jozefových požehnání dával, a poklonil se podepřev se na ~vrch hůlky své.
     *Gn 48,[15]. 20; [~47,31]
22 Věrou Jozef, *dokonávaje, o vyjití synů Izraelských zmínku učinil, a o kostech svých poručil.
     *Gn 50,[24]. 25
23 Věrou Mojžíš, *narodiv se, ukryt byl za tři měsíce od rodičů svých, protože viděli krásné pacholátko, ~a nebáli se rozkazu %královského.
     *Ex 2,2; Sk 7,20; [~5,29; %Ex 1,16]
24 Věrou Mojžíš, ^dorostlý již jsa, odepřel slouti synem dcery faraonovy,
     [^Ex 2,11. 12]
25 Vyvoliv ^sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti,
     [^Ž 84,11]
26 Větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady pohanění Kristovo; nebo prohlédal k hojné odplatě.
27 Věrou ^opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl Neviditelného, tak se utvrdil.
     [^Ex 2,14]; [12,41]
28 Věrou *slavil hod beránka a vylití krve, aby ten, jenž hubil prvorozené, nedotekl se jich.
     *Ex 12,[18n]. 21
29 Věrou *přešli moře červené jako po suchu; o čež pokusivše se Egyptští, ztonuli.
     *Ex 14,22
30 Věrou zdi *Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní.
     *Joz 6,20
31 Věrou Raab *nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře.
     *Joz 2,1.[ 18. 19]; 6,[17]. 23
32 A coť mám více praviti? Nepostačíť mi zajisté čas k vypravování o ^Gedeonovi, a ~Barákovi, a %Samsonovi a $Jefte, a ^^Davidovi, a ~~Samuelovi, a prorocích.
     [^Sd 6,11; ~4,6; %3,24]; [$1,6. 9; ^^1S 13,14; ~~1,20; 7,15]
33 Kteříž skrze víru ^vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli ~zaslíbení, zacpávali %ústa lvům,
     [^2S 8,1; ~7,12; %Ž 89,20; Žd 10,36; Sd 14,6; Dn 6,22]
34 Uhašovali ^moc ohně, ~utekli ostrosti meče, %zmocněni bývali v mdlobách, silní $učiněni v boji, ^^vojska zaháněli cizozemců.
     [^Dn 3,25; ~1S 19,12; %2Kr 20,7; Iz 38,21]; [$Sd 7,11. 20. 21; ^^5,15]
35 Ženy ^přijímaly mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení.
     [^1Kr 17,23]
36 Jiní pak posměchy ^a mrskáním trápeni, ano i vězeními a žaláři.
     [^Jr 20,2]
37 Kamenováni ^jsou, sekáni, pokoušíni, mečem zmordováni; ~chodili v kožích ovčích a kozelčích, %opuštěni, souženi, a zle s nimi nakládáno,
     [^1Kr 21,13; ~2Kr 1,8; %1K 4,11]
38 Jichžto nebyl svět hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech země.
39 A ti všickni svědectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení,
40 Protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez ^nás nepřišli k dokonalosti.
     [^Zj 6,11]

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]