KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 4] [Židům 5] [Židům 6]

Epištola S. Pavla k Židům 5
Kristus Pán jest nejdůstojnější, 4. a zřízeně od Otce nebeského povolaný nejvyšší kněz, 6. jehož utěšeně figuroval onen slavný Melchisedech i král i kněz. 11. o čemž apoštol i pro hlubokost věcí i pro nedošlost a mdlobu Židů nemohl tak, jakž slušelo, vypravovati.

V šeliký zajisté ^nejvyšší kněz z lidu vzatý za lidi bývá postaven v těch věcech, kteréž u Boha mají jednány býti, totiž aby obětoval i dary i oběti za hříchy,
     [^Ex 30,7n]
2 Kterýž by mohl, jakž sluší, lítost míti nad neznajícími a bloudícími, jsa i sám obklíčen nemocí.
3 A pro ni ^povinen jest, jakož za lid, tak i za sebe samého obětovati oběti za hříchy.
     [^7,26. 27; Lv 9,7; 16,3n]
4 A aniž kdo sobě sám té cti osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od Boha, jako *i Aron.
     *Ex 28,1; 1Pa 23,13
5 Tak i Kristus ne ^sám sobě té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale ten, kterýž řekl jemu: *Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.
     *1,5; [Ž 2,7; Sk 13,33; ^J 8,54]
6 Jakž i jinde praví: *Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.
     *Ž 110,4; [7,17]
7 Kterýž za dnů těla svého ^modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž ho mohl zachovati od smrti, s křikem velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i vysvobozen z toho, čehož se strašil.
     [^Mt 26,38n]
8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což strpěl, ^naučil se poslušenství.
     [^Fp 2,8]
9 A tak dokonalý jsa, učiněn jest všechněm sebe ^poslušným ~původem spasení věčného,
     [^Ř 1,9; ~Žd 2,10]
10 Nazván jsa od Boha nejvyšším knězem podlé řádu ^Melchisedechova.
     [^Ž 110,4]
11 O kterémž mnoho by se mělo mluviti, a to nesnadných věci k vypravení, ale vy jste nezpůsobných uší.
12 Nebo měvše býti v tak dlouhém času mistři, opět potřebujete učeni býti prvním počátkům výmluvností Božích, a učiněni jste ^mléka potřebující, a ne pokrmu hrubšího.
     1K 3,[^1. 2. 3; 1Pt 2,2]
13 Kdožkoli zajisté mléka se drží, nechápá slova spravedlnosti; ^(nebo nemluvně jest).
     [^1K 3,2; 14,20]
14 Ale dokonalých jest hrubý pokrm, totiž těch, kteříž pro zvyklost mají smysly způsobné k ^rozeznání dobrého i zlého.
     [^Iz 7,15. 16; Ř 12,2]

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]