KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Galatským 2] [Galatským 3] [Galatským 4]

Epištola S. Pavla k Galatským 3
Z nemoudrosti a nestálosti apoštol Galatských potrestav, 2. o ospravedlnění člověka věrou v Krista 11. a ne Zákonem důvodně a potěšeně vypravuje.

Ó +nemoudří Galatští, *kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni ~pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován?
     *5,7; [+L 24,25]
2 Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste +přijali, čili z ~slyšení víry?
     [+Sk 2,38; Ef 1,13; ~1Tm 4,6]
3 Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?
4 Tak mnoho trpěli jste +nadarmo? A ještě nadarmo-li.
     [+2J 1,8]
5 Ten tedy, kterýž vám dává Ducha svatého a činí divy mezi vámi, z skutků-li Zákona to činí, +čili z slyšení víry?
     [+Ř 10,8]
6 Jako *Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti.
     *Gn 15,6; Ř 4,3.[ 18]; Jk 2,23; [Žd 11,8]
7 A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.
8 Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje +pohany Bůh, předpovědělo ~Abrahamovi: *Že v tobě budou požehnáni všickni národové.
     *[~]Gn 12,3; [~]Sk 3,25; [+15,9]
9 A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.
10 Kteříž pak koli +z skutků Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo ~psáno jest: *Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knihách Zákona, aby to plnil.
     *Jr 11,3; [+Ř 4,14. 15; ~Dt 27,26]
11 A že *z Zákona nebývá +žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo ^spravedlivý z víry živ bude.
     *2,15; ^Ř 1,17; [Ab 2,4; Žd 10,38; +Ř 3,20]
12 Zákon pak není z víry, *ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich.
     *Lv 18,5; Ez 20,11; Ř 10,5; [4,4]
13 Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás +zlořečenstvím, (nebo ~psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),
     [+Ř 8,3; 2K 5,21; ~Dt 21,23]
14 Aby na pohany +požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom ~zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru.
     [+Gn 12,3; ~Iz 32,15]
15 Bratří, po +lidsku pravím: *Však utvrzené některého ~člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní kdo něco přidává.
     *[~]Žd 9,17; [+Ř 3,5]
16 Abrahamovi pak učiněna +jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: ~A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus.
     [+3,8]; [Gn 12,7; 15,5. 18; ~22,18]
17 Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po *čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil.
     *Ex 12,40; [Sk 7,6]
18 Nebo *jestližeť z Zákona pochází dědictví, tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví.
     *Ř 4,14
19 Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven +jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze ~anděly v ruce prostředníka.
     [+J 15,22; ~Ex 19,3. 20; Sk 7,38. 53]
20 Ale *prostředník není jednoho, Bůh pak +jeden jest.
     *Sk 7,53; [+Dt 4,39; 1K 8,4; 1Tm 2,5]
21 Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl +obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost.
     [+Ř 8,2-4]
22 Ale +zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím.
     [+Ř 3,9; 11,32]
23 Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, +zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti.
     [+Žd 9,8n]
24 A tak Zákon +pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli.
     [+Mt 5,17; Sk 13,38]
25 Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.
26 Všickni zajisté vy +synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.
     4,[+5. 6; Iz 56,5; J 1,12; Ř 8,15]
27 Nebo +kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista ~jste oblékli.
     [+Ř 6,3; ~13,14]
28 Neníť +ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy ~jedno jste v Kristu Ježíši.
     [+Ř 10,12; 1K 12,13; ~J 17,21; Ef 2,14. 15]
29 A když +Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a ~podle zaslíbení %dědicové.
     [+Ř 9,7; ~Gn 21,12; Žd 11,18]; [%Ř 8,17]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Galatským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]