KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 1] [1 Korintským 1] [1 Korintským 3]

První Epištola S. Pavla k Korintským 2
Rozdíl mezi moudrostí Boží a moudrostí světa a tak rozdíl mezi kazateli evangelium Kristova a řečníky světskými, 14. item mezi člověkem tělesným a duchovním, ukazuje apoštol.

I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči nebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví Boží.
2 Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, +nežli Ježíše Krista, a to ještě toho ukřižovaného.
     1,17; [+Ga 6,14]
3 A byl *jsem já u vás ~v mdlobě, a v bázni, i v strachu mnohém.
     *Sk 18,[1]. 3. 9; [~2K 10,10; Ga 4,13]
4 A *řeč má a kázaní mé nebylo v slibných +lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci,
     *[+]1,17; 4,19; 2K 11,6; 1Te 1,5; 2Pt 1,10
5 Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale +v moci Boží.
     [+Ef 1,17n; 1Te 1,5]
6 Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale *moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž ^hynou.
     *Jk 3,[15]. 17; ^1K 15,24
7 Ale mluvíme +moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší,
     [+Ž 51,8]
8 Jížto žádný z *knížat světa tohoto nepoznal. Nebo ^kdyby byli poznali, nebyliť by Pána slávy ukřižovali.
     *1,27.28; Mt 11,25; L 10,21; J 7,48; 12,42. 43; [2K 3,15]; ^J 15,21; 16,3; Sk 3,15. 17; 1Tm 1,13
9 Ale kážeme, +jakož psáno jest: Čehož *oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž ~jej milují.
     *[+]Iz 64,4; Jk 1,12]
10 Nám *pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.
     *Mt 13,11; 2K 3,18
11 Nebo +kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží.
     Př 20,27]
12 My pak +nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.
     [+Ř 8,15]
13 O nichž i *mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce.
     *4; [1,17; 2,1. 4; 2Pt 1,16]
14 Ale *tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, protože ony duchovně mají rozsuzovány býti.
     Ř 8,5.[ 7; Ju 1,19]
15 Ale duchovní +člověk rozsuzujeť všecko, sám pak od žádného nebývá souzen.
     [+Př 20,5; 28,5; 1Te 5,21; 1J 4,1]
16 Nebo kdo jest *poznal mysl Páně? A kdo jej bude učiti? My ~pak mysl Kristovu máme.
     *Iz 40,13; Ř 11,34; [Jb 15,8; ~Fp 2,5]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]