KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 8] [Římanům 9] [Římanům 10]

Epištola S. Pavla k Římanům 9
Rozdíl pravých Izraelitů od falešných; 30. praví, v Krista uvěřivše, měli důvod vyvolení; falešní, hledavše jinde než v Kristu spravedlnosti, zahynuli.

P ravduť pravím v Kristu a neklamámť, čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém,
2 Žeť mám +veliký zámutek a ustavičnou bolest v srdci svém.
     [+10,1]
3 Nebo *žádal bych já sám zavrženým býti od Krista místo bratří svých, totiž příbuzných svých podle těla.
     *Ex 32,32
4 Kteřížto jsou Izraelští, *jejichžto jest +přijetí za syny, i sláva, ^i smlouvy, i ~Zákona dání, i služba Boží, i zaslíbení.
     *2,17; ^Ef 2,12; [+Ex 4,22; ~Ř 8,15]
5 Jejichž jsou i +otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky ~Bůh %požehnaný na věky. Amen.
     [+Mt 1,1n; L 3,23n; ~J 1,1; Žd 1,8; %Ř 1,25]
6 Avšak *nemůže zmařeno býti slovo Boží. Nebo ^ne všickni,kteříž jsou z Izraele, Izraelští jsou.
     *Nu 23,19; ^J 8,39; Ř 2,28
7 Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, hned také všickni jsou synové, ale *v Izákovi nazváno bude tvé símě.
     *Gn 21,12; Ga 4,22.[ 28]; Žd 11,18
8 To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové Božího zaslíbení, *ti se počítají za símě.
     *Ga 4,28
9 Nebo toto jest slovo zaslíbení: V týž čas *přijdu, a Sára bude míti syna.
     *Gn 18,10
10 A netoliko to, *ale i Rebeka z jednoho počavši, totiž z Izáka, otce našeho, toho důvodem jest.
     *Gn 25,21
11 Nebo ještě před narozením obou těch synů, a prve nežli co dobrého nebo zlého učinili, aby uložení Boží, kteréžto jest podle vyvolení, a tak ne z skutků, ale z toho, jenž povolává, pevné bylo,
12 Řečeno jest jí: Větší +sloužiti bude menšímu,
     [+Gn 25,23]
13 Jakož psáno jest: *Jákoba jsem miloval, ale Ezau nenáviděl jsem.
     *Mal 1,2.[ 3; Ž 47,5]
14 I což tedy díme? Zdali +nespravedlnost jest u Boha? Nikoli.
     [+3,5; Dt 32,4; Jb 8,3]
15 Nebo Mojžíšovi dí: *Smiluji se nad tím, komuž milost učiním, a slituji se nad tím, nad kýmž se slituji.
     *Ex 33,19; [Ř 11,32]
16 A tak tedy neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává.
17 Nebo dí +Písmo faraonovi: *Proto jsem vzbudil tebe, abych na tobě ukázal moc svou a aby rozhlášeno bylo jméno mé po vší zemi.
     *[+]Ex 9,16
18 A tak tedy nad kýmž chce, smilovává se, a koho chce, zatvrzuje.
19 Ale díš mi: I pročež se pak hněvá? Nebo *vůli jeho kdo odepřel?
     *Iz 45,9; 64,9
20 Ale ó člověče, kdo jsi ty, že tak odpovídáš Bohu? Zdaž +hrnec dí hrnčíři: ~Pročs mne tak udělal?
     [+Iz 29,16; ~Jr 18,6]
21 Zdaliž *hrnčíř nemá ~moci nad hlinou, aby z jednostejného %truple udělal jednu nádobu $ke cti a jinou ku potupě?
     *Jr 18,6; 2Tm 2,20; [Iz 64,8; ~Mt 20,15; %1K 5,7; $2Tm 2,20]
22 Což pak divného, že Bůh, chtěje ukázati hněv a oznámiti moc svou, +snášel ve mnohé trpělivosti nádoby hněvu, připravené k zahynutí.
     [+2,4]
23 A takž také, aby +známé učinil bohatství slávy své při nádobách milosrdenství, kteréž připravil k slávě.
     [+Ko 1,27]
24 Kterýchžto i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,
25 Jakož i skrze +Ozé dí: Nazovu nelid můj lidem mým, a nemilou nazovu milou.
     Ž 18,44; [+]Oz 1,10; 2,13; 2,23]; [+]1Pt 2,10
26 A +budeť na tom místě, kdež řečeno bylo jim: Nejste vy lid můj, tuť nazváni budou synové Boha živého.
     [+Oz 1,10]
27 Izaiáš pak volá nad *Izraelem, řka: Byť pak byl počet synů Izraelských jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni budou.
     *Iz 10,22.[ 23]; 28,22; Am 9,8; Za 13,8
28 Nebo *pohubení učiní spravedlivé, a to jisté, pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to jisté.
     *Iz 10,23
29 A jakož prve pověděl +Izaiáš: *Byť byl Pán zástupů nepozůstavil nám semene, jako ^Sodoma učiněni bychom byli, a Gomoře byli bychom podobni.
     *[+]Iz 1,9; ^Gn 19,24.[ Jr 50,40; Ez 16,55; [Iz 13,19]
30 Což tedy díme? Že pohané, kteříž nenásledovali spravedlnosti, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti té, kteráž jest z víry;
31 Izrael *pak následovav zákona spravedlnosti, k zákonu spravedlnosti nepřišel.
     *10,2; 11,7
32 Proč? Nebo ne z víry, ale jako z skutků Zákona jí hledali. Urazili se zajisté o kámen urážky,
33 Jakož psáno jest: *Aj, kladu na Sionu kámen urážky a skálu pohoršení, a každý, ~kdož uvěří v něj, nebude zahanben.
     *Ž 118,22; Iz 8,14; 28,16; Mt 21,42; Mk 12,10; 1Pt 2,6.[ 7. 8]; [~Ž 2,12; Iz 49,23; Ř 10,11]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]