KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 2] [Židům 3] [Židům 4]

Epištola S. Pavla k Židům 3
Nesmírně důstojnějšího Krista Pána nad Mojžíše býti dovodě, 7. k upřímému hlasu Páně poslušenství, 9. pilně,i hrozný onoho starého lidu připomínaje příklad, ponouká.

A protož, bratří svatí, ^povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše,
     [^1Pt 1,15; Fp 3,14]
2 Věrného tomu, kdož jej ustanovil, jako i *Mojžíš byl věrný ve všem domě jeho.
     *Nu 12,7
3 Tím větší zajisté slávy tento nad Mojžíše jest hoden, čím větší má čest stavitel nežli sám dům.
4 Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, ten pak, kdož všecky tyto věci ^ustavěl, Bůh jest.
     [^2K 5,5; Ef 2,10]
5 A Mojžíš ^zajisté věrný byl v celém domě jeho, jako služebník, na osvědčení toho, což potom mělo mluveno býti.
     [^Nu 12,7]
6 Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům ^my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu naděje až do konce ~pevnou zachováme.
     [^1K 3,16]; [~Mt 24,13; Zj 2,10. 25]
7 Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li ^byste hlas jeho,
     4,7; [^]Ž 95,7
8 Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom ^popouzení Boha v den pokušení toho na poušti;
     [^Ex 17,7n]
9 Kdežto ^pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé po čtyřidceti let.
     [^Ex 17,7; Nu 14,22]
10 Protož hněviv jsem byl na pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a nepoznávají cest mých.
11 Takže jsem *přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.
     *Nu 14,[22]. 23. 28. 35; Dt 1,34. 35
12 Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého.
13 Ale *napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha.
     *10,25; 1Te 5,11; [Mt 18,15]
14 Účastníci ^zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ten ~počátek podstaty až %do konce pevný zachováme.
     [^2Pt 1,4]; [~Ř 8,17; %Zj 2,10. 25]
15 Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste ^hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení Boha.
     [^4,7; Ž 95,7. 8]
16 Nebo někteří slyševše, popouzeli ho, ale ne všickni, jenž vyšli z Egypta skrze Mojžíše.
17 Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto ^těla padla 0na poušti?
     [^Nu 14,35n]; [Ž 106,26]
18 A kterým ^zapřisáhl, že nevejdou do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli neposlušní.
     [^Nu 14,28n]
19 A vidíme, že jsou nemohli vjíti pro nevěru.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]