KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 3] [Židům 4] [Židům 5]

Epištola S. Pavla k Židům 4
Věřícím právě v Krista jaké připraveno jest odpočinutí, k němužto jakož oni první pospíchali, 11. tak i my ovšem znamenajíce cesty nebezpečnost, 13. očí Božích jasnost, 15. i kněze nejvyššího milostivost, se vší snažností chvátati máme.

B ojmež se tedy, aby snad opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, neopozdil se někdo z vás.
2 Nebo i nám zvěstováno jest, jako i oněmno, ale neprospěla jim řeč slyšená, nepřipojená k víře, když slyšeli.
3 Neboť vcházíme v odpočinutí my, kteříž jsme uvěřili, jakož řekl: *Protož jsem přisáhl v hněvě svém, žeť nevejdou v odpočinutí mé, ačkoli dávno odpočinul Bůh, hned po vykonání skutků od ustanovení světa.
     *3,18; [Ž 95,11]
4 Nebo pověděl na jednom místě o sedmém dni takto: *I odpočinul Bůh dne sedmého ode všech skutků svých.
     *Gn 2,2; Ex 20,11; [31,17]
5 A tuto zase: ^Že nevejdou v odpočinutí mé.
     [^Nu 14,30]
6 A poněvadž vždy na tom jest, že někteří mají vjíti do něho, a ti, kterýmž prvé zvěstováno jest, nevešli pro svou nevěru,
7 Opět ukládá den jakýsi, *Dnes, pravě skrze Davida, po takovém času, jakož řečeno jest, Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých.
     *3,7.[ 15]; Ž 95,7.[ 8]
8 Nebo byť byl Jozue v ^odpočinutí je uvedl, nebylť by potom mluvil o jiném dni.
     [^Dt 31,7]
9 A protož zůstáváť svátek lidu Božímu.
10 Neb kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých.
11 Snažmež se tedy vjíti do toho odpočinutí, aby někdo neupadl v týž příklad nedověry.
12 Živáť jest zajisté řeč ^Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký *meč ~na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.
     Iz 49,2; [^Jr 23,29; 1K 14,24; ~Zj 1,16]
13 A neníť žádného stvoření, kteréž by nebylo zjevné před obličejem jeho, nýbrž všecky věci jsou ^nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše.
     [^Ž 33,13. 14; 34,16]
14 Protož majíce *nejvyššího kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.
     *3,1
15 Nebo nemáme ^nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale ~zkušeného ve všem nám podobně, kromě %hříchu.
     [^2,17; ~Mt 4,1n; %Iz 53,9]
16 Přistupmež ^tedy směle s ~doufáním k trůnu %milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.
     [^Ef 2,18; ~Ef 3,12; Žd 10,19; %Ř 3,25]

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]