KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Filemonovi 1] [Židům 1] [Židům 2]

Epištola S. Pavla k Židům 1
Důstojnost a slávu Krista Pána, toho věčného vtěleného Slova, 3. kterouž, Otci svému rovný jsa 5. všecka stvoření převyšoval, vypravuje apoštol.

Č astokrát a ^rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze ~proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze %Syna svého,
     [^Nu 12,6. 8; ~L 1,70; Ga 4,4]
2 Kteréhož ^ustanovil dědicem všeho, *skrze ~něhož i věky učinil.
     *[~]J 1,3.[ 10; ^Ž 2,8; Mt 21,38]
3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz *osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, ^^očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, =posadil ~se na pravici velebnosti na výsostech,
     *2K 4,4; ^Ef 1,7; [Žd 9,14]; =Mk 16,19; [~Ž 110,1]
4 Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím ^vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.
     [^Fp 2,9. 10]
5 Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn *můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já ^budu jemu Otcem, a on mi bude Synem?
     *Ž 2,7; ^2S 7,14; 1Pa 22,10
6 A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí: A *klanějte se jemu všickni andělé Boží.
     *Ž 97,7
7 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly *své duchy, a služebníky své plamen ohně;
     *Ž 104,4
8 Ale k *Synu : Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť berla království tvého.
     *Ž 45,7
9 Miloval jsi ^spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, ~protož pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky tvé.
     [^Ž 45,8; ~Sk 10,38]
10 A opět:^Ty, *Pane, na počátku založil jsi zemi, a díla ~rukou tvých jsouť nebesa.
     *[^]Ž 102,26; [~Ž 8,4]
11 Onať pominou, ty pak zůstáváš; a všecka jako roucho zvetšejí,
12 A jako ^oděv svineš je, i budouť změněna. Ale ty jsi vždycky tentýž, a léta tvá nikdy nepřestanou.
     [^Ž 102,27. 28]
13 A kterému kdy z andělů řekl: Seď na *pravici mé, dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?
     *Ž 110,1; Mt 22,44; 1K 15,25; [Sk 2,34]
14 Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteříž posíláni bývají ^k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?
     [^Ž 34,8; 91,11]

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]