KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 96] [Žalmy 97] [Žalmy 98]

Kniha Žalmů 97
David o království Kristovu prorokuje, 7. modlářství zkažení, 8.
radost z toho věřícím ohlašuje, 10. a tím jich ku poslušenství, 11. i k chvále Boží ponouká.

H ospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
2 Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
3 Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.
4 Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se.
5 Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země.
6 Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové.
7 Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním všickni bohové.
8 To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine.
9 Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy.
10 Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
11 Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého srdce.
12 Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]