KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 15] [Marek 16] [Lukáš 1]

Evangelium S. Marka 16
Kristus Pán z mrtvých vstav, zjevoval se učedlníkům, 10. a potrestav jich pro nevěru jejich, 15. a rozeslav na všecken svět, 19. na nebe vstoupil.

A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a +Salome nakoupily ~vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly %Ježíše.
     [+]Mt 28,1; [+]L 24,1; J 20,1; [~Gn 50,2.3; %Ž 16,10 ]
2 A velmi +ráno vyšedše první den po sobotě, přišly k hrobu, an již slunce vzešlo.
     [+Ž 5,4; Dn 6,19 ]
3 I pravily vespolek: Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových?
4 (A vzhlédše, uzřely odvalený kámen.) Byl zajisté veliký velmi.
5 A *všedše do hrobu, uzřely mládence, +an sedí na pravici, oděného rouchem bílým. I ulekly se.
     *J 20,12; [+Mt 28,3.8 ]
6 Kterýžto *řekl jim: Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského ukřižovaného. Vstalť jest, neníť ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.
     *Mt 28,5; L 24,4
7 Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam *jej uzříte, jakož jest ^pověděl vám.
     *1K 15,4; ^Mt 26,32; 28,7; [Mk 14,28 ]
8 A ony vyšedše +rychle, utekly od hrobu; nebo přišel na ně strach a hrůza. A aniž komu co řekly, nebo se bály.
     [+Mt 28,8 ]; [L 24,9; J 20,18 ]
9 Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno v neděli, *ukázal se nejprv Mariji Magdaléně, ^z nížto byl vyvrhl sedm ďáblů.
     *Mt 28,9 ; J 20,14.[16.18]; ^L 8,2
10 Ona pak šedši, zvěstovala těm, kteříž s ním bývali, lkajícím a plačícím.
11 A oni slyšavše, že by živ byl a vidín od ní, nevěřili.
12 Potom pak *dvěma z nich jdoucím ukázal se v jiné způsobě, když šli přes pole.
     *L 24,[13].15
13 A ti šedše, pověděli jiným. Ani těm nevěřili.
14 Nejposléze *sedícím spolu jedenácti ukázal se, a ~trestal nedověru jejich a tvrdost srdce, že těm, kteříž jej viděli vzkříšeného, nevěřili.
     *[~]J 20,19 ; 1K 15,4.[5.7; ~L 24,25.26.36 ]
15 A řekl jim: *Jdouce po všem světě, kažte evangelium ~všemu stvoření.
     *Mt 28,19; [J 15,16; ~Ko 1,23 ]
16 Kdož uvěří a +pokřtí se, spasen bude; kdož pak *neuvěří, budeť zatracen.
     *Nu 14,11; 20,12; Ž 78,22 ; J 3,18.[36]; 12,48; [+Sk 2,38.41 ]
17 Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve *jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky ^novými mluviti.
     *Sk 5,16 ; Sk 8,7; 16,16; [L 10,17]; ^Sk 2,3.[4.11]; 10,46
18 Hady *bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ^ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.
     *L 10,19; [Sk 28,5]; ^Sk 28,8; [Mt 10,8 ]
19 Když pak jim odmluvil Pán, vzhůru *vzat jest do nebe, a ^sedí na pravici Boží.
     *L 24,51; Sk 1,9; ^Mt 22,44; 28,18 ; Sk 7,15; Ř 8,34; Ef 1,20; Ko 3,1; Žd 1,3; 8,1; 10,12; 12,2 ; 1Pt 3,22; [Ž 110,1 ]
20 A oni šedše, kázali všudy, a Pán jim *pomáhal, a slov jejich potvrzoval činěním divů.
     *Sk 14,3

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]