KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Maek 1] [Marek 2] [Marek 3]

Evangelium S. Marka 2
Kristus Pán uzdravil šlakem poraženého, odpustiv mu hříchy. 14. Matouše povolal. 18. Půst a zámutky budoucí předpověděl, 28. a sebe Pánem soboty býti ukázal.

A opět všel do Kafarnaum *po několika dnech. I uslyšáno jest, že by doma byl.
     *Mt 9,1
2 A hned sešlo se jich množství, takže již nemohli ani ke dveřům. I mluvil jim slovo.
3 Tedy *přijdou k němu někteří, nesouce šlakem poraženého, kterýžto ode čtyř nesen byl.
     *Mt 9,2; L 5,18
4 A když k němu nemohli pro zástupy, loupali střechu, kdež byl Ježíš, a probořivše půdu, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený.
5 A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.
6 A byli tu někteří z zákoníků, sedíce a myslíce v srdcích svých:
7 Co +tento tak mluví rouhavě? Kdo můž ~odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?
     [~]Iz 43,25; [+Mt 9,3; L 5,21; ~Ž 32,5; 103,3.10n ]
8 To hned poznav +Ježíš duchem svým, že by tak přemyšlovali sami v sobě, řekl jim: Proč o tom přemyšlujete v srdcích svých?
     [+J 2,25 ]
9 Co jest snáze říci šlakem poraženému: Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci: Vstaň a vezmi lože své a choď?
10 Ale abyste věděli, že *Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí šlakem poraženému:
     *Mt 9,6; L 5,24
11 Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi do domu svého.
12 I *vstal hned, a vzav lože své přede všemi, odšel, takže se +děsili všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy jsme toho neviděli.
     *Sk 9,34 ; [+Mk 1,27 ]
13 I vyšel opět k moři, a všecken zástup přicházel k němu, i učil je.
14 A *pomíjeje Ježíš, uzřel Léví syna Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
     *Mt 9,9 ; L 5,27
15 I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; neb mnoho jich bylo, a šlo za ním.
16 Zákoníci pak a farizeové vidouce, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což jest toho, že s publikány a hříšníky jí a pije Mistr váš?
17 To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť *jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.
     *Mt 9,13; L 5,32; 1Tm 1,15; [Mt 21,31 ]
18 Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. I přišli a řekli +jemu: Proč učedlníci Janovi a farizejští postí se, a tvoji učedlníci se nepostí?
     [+Mt 9,14; L 5,33 ]
19 I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou synové Ženichovi postiti se, když jest s nimi *Ženich? Dokavadž mají s sebou Ženicha, nemohouť se postiti.
     *Mt 9,15; 25,1; L 5,34; J 3,29; 2K 11,2 ; Ef 5,32; Zj 19,7; 21,2
20 Ale přijdouť dnové, když od nich odjat bude Ženich, a tehdáž se budou postiti v těch dnech.
21 Ano nižádný +záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého ještě něco, i bývá větší díra.
     [+Mt 9,16; L 5,36 ]
22 A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; jinak rozpučí nové víno nádoby, a tak víno se vyleje, a nádoby se pokazí. Ale víno nové má lito býti do nádob nových.
23 I stalo se, *že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho jdouce ^vymínati klasy.
     *Mt 12,1; L 6,1 ; ^Dt 23,25
24 Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť činí učedlníci tvoji, +čehož nesluší činiti v sobotu.
     [+Ex 20,10; J 5,10 ]
25 I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?
26 Kterak *všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze, a jedl chleby posvátné, (jichžto neslušelo ~jísti než samým kněžím,) a dal i těm, kteříž s ním byli?
     *1S 21,6; Mt 12,3 ; L 6,3.4; [~Ex 29,32.33; Lv 8,31 ]
27 I pravil jim: Sobota +pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.
     [+Dt 5,14 ]
28 Protož Syn člověka +jest pánem také i soboty.
     [+]Mt 12,8; [+11,27]; L 6,5

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]