KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 11] [Marek 12] [Marek 13]

Evangelium S. Marka 12
O vinici pronajaté vinařům, 13. o dani císaři, 24. o způsobu budoucího vzkříšení, 28. o největším přikázání, 35. o Kristu, čí by syn byl, 38. o pýše zákoníků, 41. a o metání peněz do pokladnice.

T edy počal jim mluviti v podobenstvích: Vinici *štípil jeden člověk, a opletl ji plotem, a vkopal pres, a ustavěl věži, a najal ji vinařům, i odšel na cestu.
     *Iz 5,1; 3,14 ; Jr 2,21; [Ž 80,9; Mt 21,33; L 20,9]
2 A v čas užitků poslal k vinařům služebníka, aby od vinařů vzal ovoce z vinice.
     Mt 21,33.34
3 Oni pak javše jej, zmrskali ho a odeslali prázdného.
4 I poslal k nim zase jiného služebníka. I toho též kamenovavše, ranili v hlavu a odeslali zohaveného.
5 I poslal opět jiného. I toho zabili, a mnoho jiných, z nichž některé zmrskali a jiné zmordovali.
6 Ještě pak maje jediného syna nejmilejšího, i toho poslal k nim naposledy, řka: Ostýchati +se budou syna mého.
     [+Mt 21,37 ]
7 Ale vinaři řekli jedni k druhým: Tentoť jest +dědic; *pojďte, ~zabijme jej, a budeť naše dědictví.
     *[~]Gn 37,[18].20 ; Mt 21,38; [+Ž 2,8; ~Mt 26,4; J 11,53 ]
8 Tedy javše jej, zabili ho a vyvrhli ven +z vinice.
     [+Žd 13,12 ]
9 Což tedy učiní pán vinice? Přijde, a zatratí vinaře ty, a dá vinici jiným.
10 Zdaliž jste písma toho *nečtli? Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest hlavou úhlovou.
     *Iz 8,14; 28,16 ; Mt 21,42; L 20,17; Sk 4,11; Ř 9,33; 1K 3,11; 1Pt 2,7.8; [Ž 118,22 ]
11 Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
12 I hledali ho jíti, ale +báli se zástupu; nebo poznali, že podobenství to proti nim pověděl. A nechavše ho, odešli pryč.
     [+11,32; Mt 14,5 ]
13 Potom *poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby jej polapili v řeči.
     *Mt 22,15; L 20,20
14 Kteřížto přišedše, řekli jemu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou, ale v pravdě cestě Boží učíš. Sluší-li daň dávati císaři, čili nic? Dáme-liž, čili nedáme?
15 On pak znaje pokrytství jejich, řekl jim: Co mne pokoušíte? Přineste mi peníz, ať pohledím.
16 A oni podali mu. Tedy řekl jim: Čí jest tento obraz a nápis? A oni řekli mu: Císařův.
17 I odpověděv Ježíš, řekl *jim: Dávejtež tedy, což jest císařova, císaři, a což jest Božího, Bohu. I podivili se tomu.
     *Ex 22,[28].29; Sk 23,5; Ř 13,7; 1Tm 2,2; Tt 3,1; 1Pt 2,13 ; [Mt 17,25; L 20,25 ]
18 Potom *přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho, řkouce:
     *Mt 22,23; L 20,27 ; Sk 23,6
19 Mistře, *Mojžíš nám napsal: Kdyby čí bratr umřel, a ostavil po sobě manželku, a synů by neměl, aby bratr jeho pojal manželku jeho a vzbudil símě bratru svému.
     *Dt 25,5
20 I bylo sedm bratrů. A první pojav ženu, umřel, neostaviv semene.
21 A druhý pojav ji, také umřel, a aniž ten ostavil semene. A třetí tolikéž.
22 A tak ji pojalo všech sedm, a nezůstavili po sobě semene. Nejposléze pak po všech umřela i žena.
23 Protož při vzkříšení, když z mrtvých vstanou, čí z těch bude manželka? Neb jich sedm mělo ji za manželku.
24 A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?
25 Nebo když *vstanou z mrtvých, nebudou se ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé nebeští.
     *1J 3,2 ; [Mt 22,30; L 20,35.36 ]
26 O mrtvých pak, že mají vstáti, zdaliž jste nečtli v knihách Mojžíšových, kterak ve kři promluvil k němu Bůh, řka: *jsem ~Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův?
     *Ex 3,6; [~4,5]; Sk 7,32; Žd 11,16; [~]Mt 22,[~31].32
27 Neníť Bůh mrtvých, ale Bůh živých. Protož vy velmi bloudíte.
28 Tedy *přistoupil k němu jeden z zákoníků, slyšev je hádající se, a vida, že jim dobře odpověděl, otázal se ho, které by bylo přikázání první ze všech.
     *Mt 22,35; L 10,25
29 A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: *Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.
     *Ex 20,1 ; Dt 6,4.5; 10,12.[17]; Iz 41,4; 44,6; 48,12; Mal 2,10 ; 1K 8,4; 12,5; Ga 3,20; Ef 4,5; 1Tm 2,5
30 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání.
31 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš *bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.
     *Mt 22,39; [Lv 19,18; L 10,27 ]
32 I řekl jemu ten zákoník: Mistře, dobře jsi vpravdě pověděl. Nebo jeden jest +Bůh, a není jiného kromě něho;
     [+Dt 4,35 ]
33 A milovati ho ze všeho srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech mocí, a milovati bližního jako sebe samého, toť jest větší nade všecky zápalné i vítězné oběti.
34 A viděv Ježíš, že by moudře odpověděl, dí jemu: Nejsi daleko od království Božího. A žádný více neodvážil se ho o nic tázati.
35 I odpovídaje Ježíš, řekl, uče v chrámě: Kterak praví zákoníci, že Kristus jest syn Davidův?
     Mt 22,41; L 20,41
36 Nebo David praví v Duchu svatém: *Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, ažť i položím nepřátely tvé podnože noh tvých.
     *Ž 110,1; Sk 2,34; 1K 15,25; Žd 1,13
37 Poněvadž sám David nazývá jej Pánem, kterakž syn jeho jest? A mnohý zástup rád ho poslouchal.
38 I mluvil jim v učení svém: Varujte *se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu,
     *Mt 23,[3].5; L 11,43; 20,46
39 A na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech,
40 Kteřížto *zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť vezmou soud těžší.
     *Mt 23,14; L 20,47; 2Tm 3,6 ; Tt 1,11
41 A *posadiv se Ježíš proti pokladnici, ^díval se, kterak zástup metal peníze do pokladnice. A mnozí bohatí metali mnoho.
     *L 21,1; ^Dt 15,11; 2Kr 12,12; 2Pa 24,6; Neh 10,32
42 A přišedši jedna chudá vdova, i vrhla dva šarty, jenž jest +čtvrtá částka peníze tehdejšího.
     [+Mt 5,26 ]
43 I svolav učedlníky své, dí jim: Amen pravím vám, +že tato chudá vdova více uvrhla, než tito všickni, kteříž metali do pokladnice.
     2K 8,12; [+Gn 4,4; L 21,2; 2K 8,12 ]
44 Nebo všickni z toho, což jim zbývalo, metali, ale tato +z své chudoby, všecko, což měla, uvrhla, všecku živnost svou.
     [+14,8; L 21,4]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]