KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 79] [Žalmy 80] [Žalmy 81]

Kniha Žalmů 80
Církev Boží v zajetí za vysvobození modlí se Bohu, 5. těžkosti své vyčítá, 9. předkládá Boží dobrodiní, 13. i přítomný způsob svůj ukazuje, a vždy milosti i ochany žádá.

P řednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi. (80:2) Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.
2 (80:3) Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.
3 (80:4) Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
4 (80:5) Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?
5 (80:6) Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.
6 (80:7) Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.
7 (80:8) Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
8 (80:9) Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.
9 (80:10) Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.
10 (80:11) Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.
11 (80:12) Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.
12 (80:13) I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?
13 (80:14) Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.
14 (80:15) Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,
15 (80:16) Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.
16 (80:17) Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.
17 (80:18) Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,
18 (80:19) A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.
19 (80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]