KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 14] [Marek 15] [Marek 16]

Evangelium S. Marka 15
Pán Kristus Pilátovi vydán, 15. Barabbáš propuštěn, 16. Pán potupen, korunován, 19. uplván, 20. posmíván, 24. ukřižován a usmrcen, 33. zázrakové se dáli, 42. potom od Jozefa pohřben.

A hned +ráno *uradivše se přední kněží s staršími a s zákoníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, ^vedli jej a dali Pilátovi.
     *Ž 2,2; [+]Mt 27,1; [+]L 22,66; ^23,1; J 18,28
2 I *otázal se ho Pilát: Ty-liž jsi +král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.
     *Mt 27,11; [+L 23,3; J 18,33 ]
3 I žalovali na něj přední kněží mnoho. On pak nic neodpovídal.
4 Tedy Pilát otázal se ho opět, řka: Nic +neodpovídáš? Hle, jak mnoho proti tobě svědčí.
     [+Mt 27,13 ]
5 Ale Ježíš předce nic neodpověděl, takže se podivil Pilát.
6 Ve svátek pak *propouštíval jim jednoho z vězňů, za kteréhož by prosili.
     *Mt 27,15; L 23,17; J 18,39
7 I byl jeden, kterýž sloul Barabbáš, jenž s svárlivými byl v vězení, kteříž v +svadě vraždu byli spáchali.
     [+L 23,19 ]
8 A zvolav zástup, počal prositi, aby učinil, jakož jim vždycky činíval.
9 Pilát pak odpověděl jim, řka: Chcete-li, propustím vám +krále Židovského?
     [+J 18,39 ]
10 (Nebo věděl, že jsou jej z závisti vydali přední kněží.)
11 Ale přední kněží ponukli zástupu, aby jim raději propustil Barabbáše.
     Mt 27,20; L 23,18; J 18,40; Sk 3,14
12 A Pilát +odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?
     [+J 18,38 ]
13 A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.
14 A Pilát pravil jim: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.
15 Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti, pustil +jim Barabbáše, a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován.
     [+Mt 27,26 ]; [L 23,25 ]
16 Žoldnéři +pak uvedli jej vnitř do síně, do radného domu, a svolali všecku ~sběř.
     Mt 27,27; J 19,[+1].16; [~18,12 ]
17 I oblékli jej v šarlat, a korunu spletše z trní, vložili naň.
18 I počali ho pozdravovati, řkouce: Zdráv buď, králi Židovský.
19 A bili hlavu jeho třtinou, a plvali na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se jemu.
20 A když se jemu +naposmívali, svlékli s něho šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali.
     [+Mt 27,31 ]
21 I přinutili nějakého Šimona Cyrenenského, pomíjejícího je, (kterýž šel z pole, otce Alexandrova a Rufova,) aby vzal kříž jeho.
     Mt 27,32; L 23,26
22 I vedli jej až na místo +Golgota, to jest, (vyložil-li by,) popravné místo.
     [+Mt 27,33; L 23,33 ]
23 I dávali mu píti víno s mirrou, ale on nepřijal ho.
24 A ukřižovavše jej, +rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzíti měl.
     Mt 27,35; L 23,33; [+]Ž 22,19; [+J 19,23 ]
25 A byla hodina třetí, když ho ukřižovali.
26 A byl +nápis viny jeho napsán těmi slovy: Král Židovský.
     [+Mt 27,37 ]
27 Ukřižovali také s ním dva lotry: jednoho na pravici a druhého na levici jeho.
28 I naplněno jest písmo, +řkoucí: A s nepravými počten jest.
     [+]Iz 53,12; [+L 22,37 ]
29 A kteříž tudy *chodili mimo něj, rouhali se jemu, ~potřásajíce hlavami svými, a říkajíce: Hahá, kterýž ^rušíš chrám Boží, a ve třech dnech jej zase vzděláváš,
     *[~]Ž 22,8 ; [Mt 27,39; L 23,35]; ^J 2,19; [Mk 14,58 ]
30 Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.
31 Též i přední kněží posmívajíce se, jeden k druhému s zákoníky pravili: Jinýmť jest pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.
32 Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s ním ukřižováni byli, útržku mu činili.
33 A když byla hodina *šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.
     *Mt 27,45; L 23,44
34 A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: *Elói, Elói, lama zabachtani? jenž se vykládá: Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?
     *Ž 22,2; [Mt 27,46 ]
35 A někteří z okolo stojících, slyševše to, pravili: Hle, Eliáše volá.
36 A běžev jeden, naplnil *houbu octem a vloživ na ~tresť, dával jemu píti, řka: Ponechte, uzříme, přijde-li Eliáš, aby jej složil.
     *Mt 27,48; L 23,36; J 19,29; [Ž 69,22; ~Mk 15,19 ]
37 Ježíš pak +zvolav hlasem velikým, pustil duši.
     [+Jr 19,30 ]
38 A +opona v chrámě roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů.
     [+]Mt 27,51; [+]L 23,45; [+2Pa 3,14 ]
39 Viděv pak to +centurio, kterýž naproti stál, že tak volaje, vypustil duši, řekl: Jistě člověk tento Syn Boží byl.
     [+Mt 27,54 ]
40 Byly pak tu +i ženy, zdaleka ~se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího, a Jozesova mátě, a Salome.
     [+]Mt 27,55; [+]L 23,49; [~Ž 38,12 ]
41 Kteréž, když ještě byl v Galilei, chodily *za ním a posluhovaly jemu, i jiné mnohé, kteréž byly s ním vstoupily do Jeruzaléma.
     *L 8,2.[3]
42 A když již byl večer, (že byl den připravování, to jest před sobotou,)
43 Přišed +Jozef z Arimatie, počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, směle všel ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo.
     [+Mt 27,57; L 23,50; J 19,38 ]
44 Pilát pak podivil se, již-li by umřel. A povolav centuriona, otázal se ho, dávno-li je umřel.
45 A zvěděv od centuriona, dal tělo Jozefovi.
46 A Jozef koupiv plátna, a složiv ho s kříže, obvinul v plátno, i položil do *hrobu, kterýž byl vytesán z skály, a přivalil kámen ke dveřům hrobovým.
     *Mt 27,60; L 23,53
47 Ale +Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.
     [+Mt 27,61 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]