KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 1] [1. Timoteovi 2] [1. Timoteovi 3]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 2
Pilně k modlitbám 2. i za vrchnost napomíná, 5. předkládaje prostředníka pravého Krista, 8. a velí, aby se věrní na všelikém místě poctivě a slušně měli, jakž na zbožné muže, 9. a šlechetné ženy náleží.

N apomínámť pak, aby *především činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, svaté žádosti a díků činění za všelijaké lidi,
     *Fp 4,6
2 Za +krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a ~šlechetnosti.
     [+Jr 29,7; ~1Tm 3,4]
3 Nebo toť jest +dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem,
     [+5,4]
4 Kterýž chce, *aby všelijací lidé spaseni byli a k ~známosti pravdy přišli.
     *2Pt 3,9; [Ez 18,23; ~2Tm 3,7]
5 Jedenť +jest zajisté Bůh, jeden také i ~prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,
     [+J 17,3; Ř 3,30; ~Ga 3,19. 20]
6 Kterýžto *dal sebe samého mzdu ~na vykoupení za %všecky, na osvědčení časem $svým.
     *Ga 1,4; [Mt 20,28; ~Ef 1,7]; [%2K 5,15; $1K 1,6]
7 K čemuž *postaven jsem já za kazatele a apoštola, (^pravduť pravím v Kristu a neklamámť,) za učitele pohanů u %víře a pravdě.
     *2Tm 1,11; [Sk 9,15]; ^2K 1,18; [Ř 9,1; %11,13]
8 Protož chtěl bych, aby se modlili muži +na všelikém místě, pozdvihujíce čistých ~rukou, bez hněvu %a bez roztržitosti.
     [+J 4,21n; ~Ž 141,2; %Jk 1,6; Fp 2,14]
9 Takž *také i ženy aby se +oděvem slušným s ~stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a %křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem,
     *1Pt 3,1.[+ 3. 4; ~Tt 2,3; %Iz 3,16n]
10 Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě +zbožnosti,) dobrými skutky.
     [+5,10]
11 Žena *ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti.
     *1K 14,34; [Gn 3,16; Ef 5,22]
12 Nebo ženě nedopouštím +učiti, ani vládnouti ~nad mužem, ale aby byla v mlčení.
     [+1K 14,34; ~Ef 5,24]
13 Adam +zajisté prve jest stvořen, potom Eva.
     [+Gn 1,27]; [1K 11,8. 9]
14 A *Adam nebyl +sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla.
     *[+]Gn 3,6; [+2K 11,3]
15 Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]