KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 14] [1 Korintským 15] [1 Korintským 16]

První Epištola S. Pavla k Korintským 15
Jakož jest Kristus Pán mocně vstal z mrtvých, 11. tak i nás také mocí svou vzkřísí, 35. abychom s ním majíce duchovní rozkošné a stkvoucí tělo v slávě nevýmluvné věčně se radovali.

Z námoť vám +pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem *zvěstoval ~vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,
     *Ga 1,11.[ 12; ~J 17,8]
2 Skrze *kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste ~nadarmo uvěřili.
     *Ř 1,16; [~2K 6,1]
3 Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za *hříchy naše +podle Písem,
     *Iz 53,5.[+ 8. 9; Ž 22,16. 17]
4 A *že jest pohřben a že ~vstal z mrtvých třetího dne %podlePísem.
     *Jon 2,1; [Iz 53,9; ~Mt 12,40; %Ž 16,10; Oz 6,2]
5 A *že vidín jest od ~Petra, ^potom od dvanácti.
     *L 24,34; ^Mt 28,16; Mk 16,14; J 20,19; [~1,43]
6 Potom +vidín více než od pěti set bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.
     [+Mt 28,16]
7 Potom vidín jest od Jakuba, potom ode +všech apoštolů.
     [+L 24,50]
8 Nejposléze pak ze všech, jakožto nedochůdčeti, +ukázal se i mně.
     [+Sk 9,3. 17; 2K 12,2]
9 Nebo já jsem *nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, ^protože jsem se protivil církvi Boží.
     *Ef 3,8; [1K 4,9]; ^Sk 22,4; [9,1]
10 Ale +milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně učiněná ~daremná nebyla, ale %hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest.
     [+3,10; ~Ř 15,18. 19; %2K 11,23]
11 Protož i já i oni tak kážeme, a tak jste uvěřili.
12 Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by +nebylo z mrtvých vstání?
     [+Mt 22,23; Sk 23,8]
13 Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.
14 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, +a daremnáť jest i víra vaše.
     [+22]
15 A byli bychom nalezeni i křiví svědkové Boží; nebo vydali jsme svědectví o Bohu, *že vzkřísil z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil, (totiž) jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.
     *6,14; [Sk 2,24. 32]
16 Nebo +jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
     [+Ř 8,11]
17 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, +marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.
     [+14]
18 A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.
19 Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.
20 Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny *těch, jenž zesnuli.
     *Sk 26,23; Ko 1,18; Zj 1,5; [1K 15,23]
21 Nebo +poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka +vzkříšení z mrtvých.
     [+Gn 3,19; Ř 5,12. 18; ~Ko 1,18]
22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak +i skrze Krista všickni obživeni budou.
     [+Ř 5,21]
23 Ale *jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ~ti, kteříž jsou Kristovi, v %příští jeho.
     *1Te 4,16. 17; [Sk 26,23; ~Ga 5,24; %Mt 26,64]
24 Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když +vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc.
     [+26; Dn 2,44; 7,18]
25 Nebo *musíť to býti, aby on kraloval, dokudž nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.
     *Ž 110,1; Mt 22,44; Sk 2,34; Žd 1,13
26 Nejposlednější +pak nepřítel zahlazen bude smrt.
     [+Zj 20,14]
27 Nebo *všecky věci +poddal pod nohy jeho. Když pak praví, že všecky věci poddány jsou jemu, zjevnéť jest, že kromě toho, kterýž jemu poddal všecko.
     *Ž 8,7; Mt 28,18; [11,27]; Žd 2,8; [Ef 1,22]
28 A když poddáno jemu bude všecko, tedy i on Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech.
29 Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?
30 Proč i my +nebezpečenství trpíme každé hodiny?
     [+Ř 8,36]
31 Na každý den +umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.
     [+2K 4,10]
32 Jestližeť jsem +obyčejem jiných lidí bojoval s ~šelmami v Efezu, co mi to prospěje, nevstanou-liť mrtví? *Tedy %jezme a pijme, nebo zítra zemřeme.
     *[%]Iz 22,13; L 12,19; [+Ga 1,11; 2K 1,8]
33 Nedejte se +svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.
     [+Ef 5,6; 1J 3,7]
34 Prociťte +k konání spravedlnosti, a nehřešte. Nebo někteří ještě ~neznají Boha; k %zahanbení vašemu toto mluvím.
     [+16,13; Ř 13,11; ~Ef 2,12; %1K 6,5]
35 Ale řekne někdo: +Kterakž pak vstanou mrtví? A v jakém těle přijdou?
     [+Ez 37,3]
36 Ó nemoudrý, však to, *což rozsíváš, nebývá obživeno, leč +umře.
     *[+]J 12,24
37 A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli jiné.
38 Bůh pak dává jemu tělo, jakž ráčí, a jednomu každému z těch +semen jeho vlastní tělo.
     [+Gn 1,11]
39 Ne každé tělo jest jednostejné tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné tělo hovadí, jiné pak rybí, a jiné ptačí.
40 A jsou těla nebeská, a jsou těla zemská, ale jináť jest sláva nebeských, a jiná zemských,
41 Jiná sláva slunce, a jiná měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.
42 Tak i +vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;
     [+Mt 13,43]
43 Rozsívá se nesličné, +vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;
     [+Fp 3,20. 21]
44 Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.
45 Takť i +psáno jest: *Učiněn jest první člověk Adam v duši živou, ale poslední Adam v ducha obživujícího.
     *Gn 2,7; [+1,26]
46 Však ne nejprve duchovní, ale tělesné, potom pak duchovní.
47 První člověk byl z země zemský, druhý +člověk jest sám Pán s nebe.
     [+L 1,78; J 3,13. 31]
48 Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.
49 A jakož jsme +nesli obraz zemského, takť ~poneseme obraz i nebeského.
     [+Gn 5,3; ~J 3,31; Ř 8,29; 2K 3,18; Fp 3,21]
50 Totoť pak pravím, bratří: +Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží.
     [+Mt 16,17; J 1,13]
51 Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu.
52 Neboť *zatroubí, a ~mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.
     *Mt 24,31; 1Te 4,16; [~1K 15,42]
53 Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.
54 A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána *jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.
     *Iz 25,8; [Oz 13,14]
55 Kde jest, *ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?
     *Oz 13,14
56 Osten pak smrti jestiť hřích, a moc hřícha +jest Zákon.
     [+Ř 3,20; 4,15; 5,13.20]
57 Ale Bohu +díka, kterýž *dal nám vítězství ~skrze Pána našeho Jezukrista.
     *[~]1J 5,5; [+2K 2,14]
58 Protož, bratří moji milí, +stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že ~práce vaše není daremná v Pánu.
     [+Ko 1,23; ~2Pa 15,7; Žd 6,10]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]