KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 19] [Lukáš 20] [Lukáš 21]

Evangelium S. Lukáše 20
Tíží se farizeové, čí moci Pán užívá, 3. Pán se zase tíže o křtu Janovu, 9. potom podobenství předložil o pronajaté vinici, 20. za tím otázka o dani císaři, 27. o vzkříšení z mrtvých, 41. a o Kristu, čí by Syn byl, 45. naposledy výstraha Páně před zákoníky.

I stalo se v jeden den, +když on učil lid v chrámě a kázal evangelium, že přišli k tomu přední kněží a zákoníci s staršími,
     [+Mt 21,23]
2 I řekli jemu: *Pověz nám, jakou mocí +tyto věci činíš, aneb kdo tobě tuto moc dal?
     *Mt 21,23; Mk 11,28; Sk 4,7; [+7,27]
3 I odpověděv, řekl jim: Otížiť se i já vás o jedné věci a odpověztež mi:
4 Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí?
5 Oni pak uvažovali to mezi sebou, řkouce: Jestliže bychom řekli: S nebe, díť nám: Pročež jste tedy neuvěřili jemu?
6 Pakli díme: Z lidí, lid všecken ukamenuje nás; neb oni cele +tak drží, že Jan jest prorok.
     [+Mt 14,5]
7 I odpověděli: Že nevědí, odkud jest byl.
8 I řekl jim Ježíš: Aniž já vám povím, jakou mocí toto činím.
9 I počal lidu praviti podobenství toto: Člověk jeden *štípil vinici, a pronajal ji vinařům, a sám odšed podál byl tam za mnohé časy.
     *Ž 80,9; Iz 5,1; Jr 2,21; Mt 21,33; Mk 12,1
10 A v čas slušný poslal k vinařům služebníka, aby z +ovoce vinice dali jemu. Vinaři pak zmrskavše jej, pustili ho prázdného.
     [+Mk 12,2]
11 A on poslal druhého služebníka. Oni pak i toho zmrskavše a zohavivše, pustili prázdného.
12 I poslal třetího. Ale oni i toho zranivše, vystrčili ven.
13 Tedy řekl Pán vinice: Co učiním? Pošli svého milého Syna. Snad když toho uzří, ostýchati se budou.
14 Uzřevše pak vinaři, *rozmlouvali mezi sebou, řkouce: Tentoť ^jest dědic; pojďte, ~zabijme jej, aby naše bylo dědictví.
     *Mt 26,3; 27,1; J 11,53; ^Ž 2,8; Žd 1,2; [~Gn 37,18; Mt 26,4]
15 A vystrčivše jej ven z vinice, zamordovali ho. Což tedy učiní jim Pán vinice?
16 Přijde a vyhladí vinaře ty, a dá vinici jiným. To uslyšavše, řekli: +Odstup to.
     [+Ř 3,4.6.31]
17 A on pohleděv na ně, řekl: Co jest pak to, což napsáno jest: Kámen, kterýmž *pohrdli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhelní.
     *Ž 118,22; Iz 28,16; Mt 21,42 ; Mk 12,10; Sk 4,11; Ř 9,33; 1Pt 2,7
18 Každý, *kdož padne na ten kámen, rozrazí se; a na ^kohož by on upadl, +potřeť jej.
     *Iz 8,14.[15]; Za 12,3; ^Dn 2,34 ; [+Mt 21,44]
19 I hledali přední kněží a zákoníci, jak by naň vztáhli ruce v tu *hodinu, ale báli se lidu. Nebo porozuměli, že by na ně mluvil podobenství to.
     *19,48
20 Tedy ukládajíce o něm, *poslali +špehéře, kteříž by se spravedlivými činili, aby ho ~polapili v řeči, a potom jej vydali vrchnosti a v moc hejtmanu.
     *[~]Mt 22,15; Mk 12,13 ; [+Ezd 8,31]
21 I otázali se ho oni, řkouce: Mistře víme, že právě mluvíš a učíš, a nepřijímáš osoby, ale v pravdě cestě Boží učíš.
22 Sluší-li nám daň dávati císaři, čili nic?
23 Ale Ježíš rozuměje chytrosti jejich, dí jim: Co mne pokoušíte?
24 Ukažte mi peníz. Čí má obraz a nápis? I odpověděvše, řekli: Císařův.
25 On pak řekl jim: *Dejtež tedy, co jest císařova, císaři, a což jest Božího, Bohu.
     *Mt 17,24; 22,21; Mk 12,14; Ř 13,7
26 I nemohli ho za slovo popadnouti před lidem, a divíce se odpovědi jeho, umlkli.
27 Přistoupivše *pak někteří z saduceů, (^kteříž odpírají býti vzkříšení,) otázali se ho,
     *Mt 22,23; ^Sk 23,6.[8]
28 Řkouce: Mistře, *Mojžíš napsal nám: Kdyby bratr něčí umřel, maje manželku, a umřel by bez dětí, aby ji pojal bratr jeho za manželku, a vzbudil símě bratru svému.
     *Dt 25,5
29 I bylo sedm bratří, a první pojav ženu, umřel bez dětí.
30 I pojal ji druhý, a umřel i ten bez dětí.
31 A třetí pojal ji, též i všech těch sedm, a nezůstavivše semene, zemřeli.
32 Nejposléze po všech umřela i žena.
33 Protož při vzkříšení kterého z nich bude manželka, poněvadž sedm jich mělo ji za manželku?
34 A odpovídaje, řekl jim Ježíš: Synové tohoto světa žení se a vdávají.
35 Ale ti, kteříž hodni jmíni budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti budou ani vdávati.
36 Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům +zajisté rovni budou. A jsou *synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
     *1J 3,2; [+Mt 22,30]
37 A že mrtví vstanou z mrtvých, i Mojžíš ukázal při onom kři, *když nazývá Pána Bohem Abrahamovým a Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým.
     *Ex 3,6; Sk 7,32; Žd 11,16; [Mt 22,32]
38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.
39 Tedy odpověděvše někteří z zákoníků, řekli: Mistře, +dobře jsi pověděl.
     [+Mk 12,32]
40 I neodvážili se jeho na nic více tázati.
41 On pak řekl jim: Kterak někteří praví Krista býti *synem Davidovým?
     *Mt 22,41; Mk 12,35
42 A sám David praví v *knihách Žalmových: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé,
     *Ž 110,1; Sk 2,34; 1K 15,25; Žd 1,13; 10,13
43 Ažť i položím nepřátely tvé v podnož noh tvých.
44 Poněvadž David jej Pánem nazývá, i kterakž syn jeho jest?
45 I řekl učedlníkům svým přede vším lidem:
46 Varujte *se od zákoníků, kteříž rádi chodí v krásném rouše a milují pozdravování na trzích a přední stolice v školách a první místo na večeřích,
     *11,39; Mt 23,3n; Mk 12,38n
47 Kteříž *zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhé modlitby. Tiť vezmou těžší odsouzení.
     *2Tm 3,6; Tt 1,11; [Mt 23,14]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]