KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Izaiáš 2] [Izaiáš 3] [Izaiáš 4]

Proroctví Izaiáše Proroka 3
Pohrůžka o odnětí správců dobrých, 4. a dopuštění zlých. 12. Naříkání nad vůdci lidu, 13. soud Boží proti nim, 16. i obzvláštně proti pohlaví ženskému.

N ebo aj, Pán, Hospodin zástupů, odejme od Jeruzaléma a Judy hůl a podporu, všelijakou hůl chleba a všelikou podporu vody,
2 Silného i muže válečného, soudce i proroka, mudrce i starce,
3 Padesátníka i počestného, i rádci, i vtipného řemeslníka, i výmluvného,
4 A dám jim děti za knížata; děti, pravím, panovati budou nad nimi.
5 I bude ssužovati v lidu jeden druhého, a bližní bližního svého; zpurně se postaví dítě proti starci, a chaterný proti vzácnému.
6 Pročež se chopí jeden každý bratra svého z domu otce svého, a dí: Máš oděv, knížetem naším budeš, a pád tento zdrž rukou svou.
7 Ale on přisáhne v ten den, řka: Nebuduť vázati těch ran, nebo v domě mém není chleba ani oděvu; neustanovujtež mne knížetem lidu.
8 Nebo se obořil Jeruzalém, a Juda padl, proto že jazyk jejich a skutkové jejich jsou proti Hospodinu, k dráždění očí slávy jeho.
9 Nestydatost tváři jejich svědčí proti nim; hřích zajisté svůj jako Sodomští ohlašují, a netají. Běda duši jejich, nebo sami na sebe uvodí zlé.
10 Rcete spravedlivému: Dobře bude; nebo ovoce skutků svých jísti bude.
11 Ale
běda bezbožnému, zle bude; nebo odplata rukou jeho dána jemu bude.
12 Lidu mého knížata jsou děti, a ženy panují nad ním. Lide můj, kteříž tě vodí, svodí tě, a cestu stezek tvých ukrývají.
13 Stojíť Hospodin k rozsudku, stojí, pravím, k rozsudku s lidmi.
14 Hospodin k soudu přijde proti starším lidu svého a knížatům jejich, a dí: Vy jste pohubili vinici mou, loupež chudého jest v domích vašich.
15 Proč vy nuzíte lid můj, a tváře chudých zahanbujete? praví Pán, Hospodin zástupů.
16 I dí Hospodin: Proto že se pozdvihují dcery Sionské, a chodí s vytaženým krkem, a pasou očima, protulujíce se, a zdrobna kráčejíce, i nohama svýma lákají,
17 Protož okydne Pán prašivinou vrch hlavy dcer Sionských, a Hospodin hanbu jejich obnaží.
18 V ten den odejme Pán okrasu těch nástrah, totiž paučníky a halže,
19 Jablka zlatá a spinadla a čepce,
20 Biréty a zápony, tkanice, punty a náušnice,
21 Prsteny a náčelníky,
22 Proměnná roucha, i plášťky, i roušky, i vačky,
23 I zrcadla, i čechlíky, i věnce, i šlojíře.
24 A budeť místo vonných věcí hnis, a místo pasů roztržení, a místo strojení kadeří lysina, a místo širokého podolku bude přepásání pytlem, obhoření pak místo krásy.
25 Muži tvoji od meče padnou, a silní tvoji v boji.
26 I budou plakati a kvíliti brány jeho, a spustlý na zemi seděti bude.

 


Seznam kapitol knihy Proroctví Izaiáše Proroka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
[61] [62] [63] [64] [65] [66]