KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 10] [Marek 11] [Marek 12]

Evangelium S. Marka 11
Kristus Pán přijel na oslátku do Jeruzaléma, 12. fíku zlořečil, 15. chrám vyčistil, 22. napomenul k víře a k modlitbě, 29. otázku farizeů opatrně zavrhl, učiniv zmínku o Janovi.

A když se přiblížili k Jeruzalému a Betfagi i Betany při hoře Olivetské, poslal dva z učedlníků svých,
     Mt 21,1; L 19,29
2 A řekl jim: Jděte do hrádku, kterýž proti vám jest, a hned vejdouce tam, naleznete oslátko přivázané, na kterémž ještě nižádný z lidí neseděl. Odvížíce, přiveďte ke mně.
3 A řekl-liť by vám kdo: Co to činíte? rcete: Že ho Pán +potřebuje. A hned je propustí sem.
     [+Mt 21,3 ]
4 I odešli, a nalezli oslátko přivázané vně u dveří na rozcestí. I odvázali je.
5 Tedy někteří z těch, kteříž tu stáli, řekli jim: Co činíte, odvazujíce oslátko?
6 Oni pak řekli jim, jakož byl přikázal Ježíš. I nechali jich.
7 Protož přivedli +oslátko k Ježíšovi, a vložili na ně ~roucha svá. I vsedl na ně.
     [+J 12,14; ~2Kr 9,13 ]
8 Mnozí *pak stlali roucha svá na cestě, a jiní ratolesti sekali z stromů, a metali na cestu.
     *2Kr 9,13
9 A kteříž napřed šli, i ti, kteříž za ním šli, volali, řkouce: *Spas nás. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.
     *Ž 118,[25].26; J 12,14; [Mt 21,9; 23,39 ]
10 Požehnané, kteréž jest přišlo ve jménu Páně, království otce našeho Davida! Spas nás na výsostech.
11 I *všel do Jeruzaléma Ježíš, i do chrámu. A spatřiv tu všecko, když již byla večerní hodina, vyšel do Betany se dvanácti.
     *Mt 21,10; L 19,45; J 2,13
12 A druhého dne, když vycházel z Betany, zlačněl.
     Mt 21,18
13 A uzřev zdaleka fík, an má listí, šel, zda by co nalezl na něm. A když přišel k němu, nic *nenalezl kromě listí; nebo nebyl čas fíků.
     *L 13,6
14 Tedy odpověděv Ježíš, řekl jemu: Již více na věky nižádný z tebe ovoce nejez. A slyšeli to učedlníci jeho.
15 I přišli do Jeruzaléma. A všed Ježíš do chrámu, počal vymítati ty, jenž prodávali a kupovali v chrámě, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holuby převracel.
     Mt 21,12; L 19,45; J 2,14
16 A nedopustil, aby kdo jakou nádobu nesl skrze chrám.
17 I učil je, řka jim: Zdaliž *není psáno, že dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů? Vy pak učinili jste jej peleší ~lotrů.
     *Mt 21,13; 1Kr 8,33.[43]; Iz 56,7; [~]Jr 7,11
18 Slyšeli pak to zákoníci i přední kněží, a hledali, kterak by jej zahubili; nebo se ho báli, protože všecken zástup divil se učení jeho.
19 A když byl večer, vyšel Ježíš z města.
     Mt 21,17
20 A učedlníci ráno jdouce, +uzřeli fík, an usechl hned z kořene.
     [+Mt 21,20 ]
21 Tedy zpomenuv Petr, řekl jemu: Mistře, aj fík, kterémuž jsi zlořečil, usechl.
22 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru *Boží.
     *L 17,6 ; [Mk 4,40 ]
23 Nebo amen pravím vám, že kdož by koli řekl +hoře této: Zdvihni se a vrz sebou do moře, a *nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cožkoli dí, budeť jemu tak, což by koli řekl.
     *Jk 1,6; [+Mt 17,20 ]
24 Protož pravím vám: *Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.
     *Jr 29,12; Mt 7,7; 21,22 ; L 11,9; J 14,13; 15,7; 16,23; Jk 1,5; 1J 3,22; 5,14
25 A když se postavíte k modlení, odpouštějte, *máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám ~hříchy vaše.
     *Mt 6,14; 18,19; [5,25; ~Mt 18,35 ]
26 Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich.
27 I přišli zase do Jeruzaléma. A když on chodil v chrámě, přistoupili k němu přední kněží a zákoníci a starší.
     Mt 21,23 ; L 20,1
28 I řekli jemu: Jakou mocí to činíš? A kdo jest tobě dal tu moc, abys tyto věci činil?
     [Sk 4,7 ]
29 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc. Odpovězte mi, a povím vám, jakou mocí to činím.
30 Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? Odpovězte mi.
31 I rozvažovali to sami mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Pročež jste tedy neuvěřili jemu?
32 Pakli díme: Z lidí, *bojíme se lidu. Nebo všickni o Janovi smyslili, že jest právě byl prorok.
     *6,20; Mt 14,5; 21,26
33 I odpověděvše, řekli Ježíšovi: Nevíme. A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Aniž já vám povím, jakou mocí to činím.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]