KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 11] [Jan 12] [Jan 13]

Evangelium S. Jana 12

O pomazání mastí drahou noh Páně, 4. pročež Jidáš reptal. 12. O příjezdu Páně do Jeruzaléma, 20. příchodu Řeků, 28. hlasu s nebe slyšaném, 37. a o oslepeném i zatvrzeném srdci Židovském.

T edy Ježíš +šestý den před velikonocí přišel do Betany, kdežto byl Lazar, ten kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých.
     [+Mt 26,6]
2 I připravili jemu tu večeři, a Marta posluhovala, Lazar pak byl jeden z stolících s nimi.
3 Maria pak *vzavši libru masti drahé z nardu výborného, pomazala noh Ježíšových, a vytřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn jest dům vůní té masti.
     *11,2; Mt 26,7; Mk 14,3
4 Tedy řekl jeden z učedlníků jeho, Jidáš, syn +Šimona Iškariotského, kterýž jej měl zraditi:
     [+Mt 26,8]
5 Proč tato mast není prodána za tři sta peněz, a není dáno chudým?
6 To pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl, *a měšec měl, a to, což do něho kladeno bylo, nosil.
     *13,29
7 Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke dni pohřebu mého zachovala to.
8 +Chudé zajisté vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.
     [+Dt 15,11; Mt 26,11]
9 Zvěděl pak zástup veliký z Židů o něm, že by tu byl. I přišli tam, ne pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara *viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých.
     *11,43.[ 44]
10 Radili se pak přední kněží, aby i Lazara zamordovali.
11 Nebo mnozí z Židů odcházeli pro něho, a +uvěřili v Ježíše.
     [+11,45]
12 Potom nazejtří mnohý *zástup, kterýž byl přišel k svátku velikonočnímu, když uslyšeli, že Ježíš jde do Jeruzaléma,
     *Mt 21,8; Mk 11,8; L 19,36
13 Nabrali +ratolestí palmových, a vyšli proti němu, a volali: Spas nás! Požehnaný, *jenž se béře ve jménu Páně, Král Izraelský.
     *Ž 118,[25]. 26; [+Mt 21,8; Mk 11,8; L 19,37. 38]
14 I dostav Ježíš +oslátka, vsedl na ně, jakož psáno jest:
     [+Mt 21,7]
15 Neboj se, dcero Sionská, aj, Král tvůj *béře se, na oslátku sedě.
     *Iz 62,11; Za 9,9
16 Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho zprvu, ale když oslaven byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, že jest to psáno bylo o něm a že jemu to učinili.
17 Vydával pak o něm svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z hrobu a vzkřísil jej z mrtvých.
18 Protož i v cestu vyšel jemu zástup, když slyšeli, že by ten +div učinil.
     [+11,47]
19 Tedy farizeové pravili mezi sebou: Vidíte, že nic neprospíváte? Aj, všecken svět postoupil po něm.
     11,47
20 Byli pak někteří Řekové z těch, kteříž přicházívali, *aby se modlili v svátek.
     *Sk 8,27
21 Ti také přistoupili k Filipovi, kterýž *byl od Betsaidy Galilejské, a prosili ho, řkouce: Pane, chtěli bychom Ježíše viděti.
     *1,44
22 Přišel Filip a pověděl Ondřejovi, Ondřej pak a Filip pověděli Ježíšovi.
23 A Ježíš odpověděl jim, řka: Přišlať jest *hodina, aby oslaven byl Syn člověka.
     *13,32; 17,1
24 Amen, amen pravím vám: Zrno pšeničné *padna v zemi, neumře-li, onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý užitek přinese.
     *1K 15,37.43
25 Kdož *miluje duši svou, ztratíť ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, k životu věčnému ostříhá jí.
     *Mt 10,39; 16,25; L 9,24; 14,33; 17,33
26 Slouží-li mi kdo, následujž mne; a kdež *jsem já, tuť i můj služebník bude. A bude-li ^mi kdo sloužiti, poctíť ho Otec můj.
     *14,3; 17,24; [1Te 4,17]; ^1S 2,30
27 Nyní *duše má zkormoucena jest, a což dím? Otče, vysvoboď mne z této hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této.
     *Mt 26,38
28 Otče, oslaviž jméno své. Tedy přišel hlas s nebe řkoucí: I oslavil jsem, i ještě oslavím.
29 Ten pak zástup, kterýž tu stál a to slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, *ale pro vás.
     *11,42
31 Nyníť +jest soud světa tohoto, nyní *kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.
     *14,30; [+]16,11; [+]Ko 2,15
32 A já budu-liť *povýšen od země, všecky ~potáhnu k sobě.
     *8,28; [3,14; ~6,44]
33 (To pak pověděl, znamenaje, +kterou by smrtí měl umříti.)
     [+Mt 16,21
34 Odpověděl jemu zástup: My jsme slyšeli *z Zákona, že +Kristus zůstává na věky, a kterakž ty pravíš, že musí býti povýšen Syn člověka? Kdo jest to Syn člověka?
     *1,1; 2S 7,[+ 13]. 16; [+]Ž 45,7; 89,37; 110,4 ; 6]. 7; [+]Ez 37,25; Dn 2,44; 7,14; [+]Mi 5,2; [+]L 1,33; Žd 1,8
35 Tedy řekl jim Ježíš: *Ještě na malý čas Světlo s vámi jest. ^Choďte, dokud Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo kdo chodí ~ve tmách, neví, kam jde.
     *9,5; [1,9; 8,12]; ^Ef 5,14; 1Te 5,5; [~J 11,10]
36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste +synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl se před nimi.
     [+Ef 5,9; 1Te 5,5]
37 A ačkoli tak mnohá znamení činil před nimi, však jsou neuvěřili v něho,
38 Aby se naplnila řeč Izaiáše proroka, kterouž pověděl: Pane, *kdo uvěřil kázaní našemu a rámě Páně komu jest zjeveno?
     *Iz 53,1; [Ř 10,16]
39 Ale protoť jsou nemohli věřiti, neb opět Izaiáš *řekl:
     *Iz 6,9.[ 10]; Mt 13,14; Mk 4,12; Sk 28,26; Ř 11,8
40 Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a neobrátili se, abych jich neuzdravil.
41 To pověděl Izaiáš, když +viděl slávu jeho a mluvil o něm.
     [+Iz 6,1n]
42 A ačkoli mnozí z knížat uvěřili v něho, však pro farizee nevyznávali ho, aby *ze školy nebyli +vyobcováni.
     *[+]9,22; 16,2
43 Nebo *milovali slávu lidskou více než slávu Boží.
     *5,44
44 Ježíš pak zvolal a řekl: Kdo věří ve mne, ne ve mneť věří, ale v toho, jenž +mne poslal.
     [+1Pt 1,21]
45 A kdož vidí *mne, vidí toho, kterýž mne poslal.
     *14,9; [10,30]
46*Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.
     *1,9; 8,12; 9,5; Iz 42,6; 49,6; Sk 13,47; *L 2,32]
47 A slyšel-liť by kdo slova má, +a nevěřil by, jáť ho nesoudím; *nebo nepřišel jsem, ~abych soudil svět, ale abych spasen učinil svět.
     *3,17; L 9,56; [+Mk 16,16; J 3,17]
48 Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, máť, *kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.
     *3,18; Mk 16,16; L 10,16; [8,24]
49 Nebo *já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, jenž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti.
     3,27; 14,10; Dt 18,18
50 A vím, že přikázání jeho jest život +věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím.
     [+17,1.2]; [Iz 53,11; Fp 2,16]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]