KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 5] [Marek 6] [Marek 7]

Evangelium S. Marka 6
Kristus Pán pohrdnut v své vlasti, 7. rozeslal učedlníky své, i učiti i divy činiti. 14. Rozdílné smýšlení o Pánu Kristu. 17. Zpráva o stětí svatého Jana Křtitele. 35. Zástup pěti chleby nasycen. 47. Pán po moři chodil, 54. a potom mnohé uzdravoval.

I vyšel odtud a *přišel do vlasti své, a šli za ním učedlníci jeho.
     *L 4,16; Mt 13,54
2 A když bylo v sobotu, +počal učiti v škole, a mnozí slyšíce, ~divili se, řkouce: Odkud tento má tyto věci? A jaká jest to moudrost, kteráž jest jemu dána, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho?
     [+Mt 7,29; ~Mk 1,27; J 7,15 ]
3 Zdaliž *tento není tesař, syn Marie, bratr Jakubův a Jozesův a Judův a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás? I zhoršili se na něm.
     *J 6,42; [Mt 13,55 ]
4 I řekl jim Ježíš: Není *prorok beze cti, jediné v vlasti své a v rodině své a v domu svém.
     *Mt 13,57; L 4,24; J 4,44
5 I nemohl tu znamení žádného učiniti, jediné málo nemocných, vzkládaje na ně ruce, uzdravil.
6 I podivil se jejich nevěře, a *obcházel vůkol po městečkách, uče.
     *Mt 9,35
7 A *svolav dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou, a dal jim moc nad duchy nečistými.
     *Mt 10,1; L 9,1; [6,13; Mk 3,13 ]
8 A přikázal jim, aby ničehož nebrali na cestu, jediné toliko hůl, ani mošny, ani chleba, ani na pase peněz,
9 Ale jen obuté míti nohy v střevíce, a aby neobláčeli dvou sukní.
10 A pravil jim: Kdežkoli +vešli byste do domu, tu ostaňte, dokudž nevyšli byste odtud.
     [Mt 10,11; L 9,4 ]
11 A kdož by koli vás +nepřijali, ani vás slyšeli, ~vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh vašich na svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji %bude Sodomským a Gomorským v den soudný nežli městu tomu.
     [+Mt 10,14.15; ~L 9,5; Sk 13,51; %L 10,12 ]
12 Tedy oni vyšedše, kázali, +aby pokání činili.
     [+1,15 ]; [Mt 3,2; 4,17 ]
13 A ďábelství mnohá vymítali, a mazali +olejem mnohé nemocné, a uzdravovali je.
     Mt 10,8; [+Mk 16,18; Jk 5,14 ]
14 A uslyšev o tom Herodes král, (neb zjevné učiněno bylo jméno jeho,) i pravil, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a protož se dějí divové skrze něho.
     Mt 14,1; L 9,7
15 Jiní pak +pravili, že jest Eliáš; a jiní pravili, že jest prorok, aneb jako jeden z proroků.
     [+Mt 16,14]
16 To uslyšev +Herodes, řekl: Kteréhož jsem já sťal, Jana, tenť jest. Ontě z mrtvých vstal.
     [+Mt 14,2; L 9,7.9 ]
17 Ten *zajisté Herodes byl poslal a jal Jana a vsadil jej do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého, že ji byl za manželku pojal.
     *1,14; Mt 4,12; 14,3; L 3,19; 9,7
18 Nebo pravil Jan Herodesovi: Neslušíť +tobě míti manželky bratra svého.
     [+Lv 18,16; 20,21 ]
19 Herodias pak lest skládala +proti němu, a chtěla jej o hrdlo připraviti, ale nemohla.
     [+Iz 29,21 ]
20 Nebo Herodes +ostýchal se Jana, věda jej býti muže spravedlivého a svatého. I šetřil ho, a slýchaje jej, mnoho i činil, a rád ho poslouchal.
     [+1S 18,12.15 ]
21 A když přišel den příhodný, že +Herodes, pamatuje den ~svého narození, učinil večeři knížatům svým a hejtmanům a předním mužům z Galilee,
     [+Mt 14,6; ~Gn 40,20; Oz 7,5 ]
22 A dcera té Herodiady tam vešla a tancovala, zalíbilo se Herodesovi i spoluhodovníkům, i řekl král děvečce: +Pros mne, zač chceš, a dámť.
     [+1Kr 3,5; Est 5,6 ]
23 I +přisáhl jí: Že začkoli prositi budeš, dám tobě, by pak bylo až do polovice království mého.
     [+Est 5,3.6 ]
24 Ona pak vyšedši, řekla mateři své: Zač budu prositi? A ona řekla: Za hlavu Jana Křtitele.
25 A všedši hned s +chvátáním k králi, prosila ho, řkuci: Chci, abys mi dal hned na míse hlavu Jana Křtitele.
     [+Ř 3,15 ]
26 Král pak zarmoutiv se velmi, +pro přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl jí oslyšeti.
     [+1S 25,22; Př 17,15 ]
27 I poslav hned kata, rozkázal přinésti hlavu Janovu.
28 A on odšed, sťal jej v žaláři, a přinesl hlavu jeho na míse, a dal ji děvečce, a děvečka dala mateři své.
29 To uslyšavše +učedlníci jeho, přišli a vzali tělo jeho, a pochovali je v hrobě.
     [+Mt 14,12 ]
30 Tedy sšedše se apoštolé k Ježíšovi, zvěstovali jemu všecko, i to, co činili, i co učili.
31 I řekl jim: Pojďte vy sami obzvláštně na pusté místo, a odpočiňte maličko. Nebo bylo množství těch, kteříž přicházeli a odcházeli, takže jsou ani k +jídlu chvíle neměli.
     [+3,20 ]
32 I plavili se na pusté místo soukromí.
     Mt 14,13 ; L 9,10; J 6,1
33 A vidouce je zástupové, že jdou pryč, poznali jej mnozí. I sběhli se tam ze všech měst pěšky, a předešli je, a shromáždili se k němu.
34 Tedy *vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a +slitovalo mu se jich, ^že byli jako ~ovce, nemající pastýře. I počal je učiti %mnohým věcem.
     *[+]Mt 9,36; ^Ez 34,5; [~Iz 13,14; %L 9,11 ]
35 A když se již prodlilo, přistoupivše k němu učedlníci jeho, řekli: Pustéť jest toto místo, a již se prodlilo,
36 Rozpusť je, ať jdouce do okolních vesnic a městeček, nakoupí sobě chleba; nebo nemají, co by jedli.
     Mt 14,15
37 On pak odpověděv, řekl jim: Dejte vy jim jísti. I řkou jemu: Co tedy, jdouce koupíme za +dvě stě grošů chleba, a dáme jim jísti?
     [+J 6,7 ]
38 I +dí jim: Kolik chlebů máte? Jděte a zvězte. A když zvěděli, řekli: Pět, a dvě rybě.
     8,1; [+]Mt 14,17; L 9,13; J 6,5
39 I rozkázal jim, aby se kázali posaditi všechněm po houfích na zelené trávě.
40 I usadili se rozdílně, místy po stu a místy po padesáti.
41 A vzav těch +pět chlebů a ty dvě rybě, popatřiv do nebe, ~dobrořečil, i lámal chleby, a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě rybě rozdělil též mezi všecky.
     [+Mt 14,19 ]; [~1S 9,13 ]
42 I +jedli všickni, a nasyceni jsou.
     [+8,8; 2Kr 4,44; J 6,12 ]
43 Potom sebrali drobtů dvanácte košů plných, i z ryb.
44 A bylo těch, kteříž jedli ty chleby, okolo pět tisíců mužů.
45 A hned přinutil učedlníky své vstoupiti na lodí, aby jej předešli přes moře do Betsaidy, až by on rozpustil zástup.
     Mt 14,22; J 6,16
46 A rozpustiv je, +šel na horu, aby se modlil.
     [+L 6,12 ]; [L 9,18 ]
47 A když bylo večer, byla lodí uprostřed moře, a on sám na zemi.
48 A viděl je, a oni se s těžkostí plavili; (nebo byl vítr odporný jim.) A při čtvrtém +bdění nočním přišel k nim, chodě po moři, a chtěl je pominouti.
     [+Mt 14,25 ]
49 Oni pak uzřevše jej, an chodí po moři, domnívali se, že by +obluda byla, i zkřikli.
     [+Iz 34,14; Mt 14,26; L 24,37 ]
50 (Nebo jej všickni viděli, a zstrašili se.) A hned +promluvil k nim a řekl jim: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
     [+Pís 5,16; Mt 14,27 ]
51 I vstoupil k nim na lodí, a utišil se *vítr; a oni náramně sami v sobě se děsili a divili.
     *Mt 14,32; [Mk 4,39 ]
52 Nebo nerozuměli byli, co se stalo při chlebích; bylo zajisté srdce jejich +zhrublo.
     [+J 12,40 ]
53 A když se přeplavili, přišli do země Genezaretské, a tu lodí přistavili.
54 A když vyšli z lodí, hned jej poznali.
     Mt 14,34.35
55 A běhajíce po vší krajině té, počali +na ložcích k němu nositi nemocné, kdežkoli zvěděli o něm, že by byl.
     [+Mt 4,24 ]
56 A kamžkoli vcházel do městeček neb do měst nebo do vsí, na ulicech kladli neduživé, a prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli. A kolikož jich koli se jeho +dotkli, uzdraveni byli.
     [+5,27.28; Mt 9,20 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]