KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 15] [Jan 16] [Jan 17]

Evangelium S. Jana 16

Předpovídá Pán hrozná pokušení svým 6. a potěšuje jich 23. i napomíná k modlitbám.

T oto +mluvil jsem vám, abyste se nezhoršili.
     [+14,25]
2 +Vypovědíť ~vás ze škol, ano přijdeť čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží.
     Sk 9,1; [+J 9,22; ~Mt 24,9]
3 A toť učiní vám +proto, že nepoznali Otce ani mne.
     [+15,21]
4 Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když +přijde ten čas, rozpomenuli se na to, že jsem já to předpověděl vám. Tohoť jsem vám s počátku nemluvil, neb jsem byl s vámi.
     [+]13,19 ; [+]14,29
5 Nyní pak +jdu k tomu, kterýž mne poslal, a žádný z vás neptá se mne: Kam jdeš?
     [+7,33]
6 Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše.
7 Já pak +pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, ~Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.
     [+8,46; ~14,16.26; 15,26]
8 A onť přijda, +obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.
     [+Zj 3,19]
9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;
10 A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne;
11 Z soudu pak, *že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno.
     *12,31; 14,30; Ko 2,15
12 Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní.
13 Ale když přijde ten +Duch pravdy, *uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.
     *[+]14,26; [+14,17]
14 Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.
15 Všecko, +cožkoli má Otec, mé jest. Protož jsem řekl, že z mého vezme, a zvěstuje vám.
     [+17,10]
16 Maličko, +a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne; nebo já jdu k Otci.
     7,[+33]. 34; [+13,33]
17 I řekli někteří z učedlníků jeho mezi sebou: Co jest to, že +praví nám: Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne, a že já jdu k Otci?
     [+7,36]
18 Protož pravili: Co jest to, že praví: Maličko? Nevíme, co praví.
19 I poznal Ježíš, že se ho chtěli otázati. I řekl jim: O tom tížete mezi sebou, že jsem řekl: Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne?
20 Amen, amen pravím vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svět se bude radovati; vy pak se budete rmoutiti, ale +zámutek váš obrátíť se v radost.
     [+Ž 30,12]
21 Žena, +když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její; ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět.
     [+]Iz 26,17; Mi 4,9
22 Protož i vy zámutek máte nyní, ale opět uzřím vás, *a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme od vás.
     *20,20; [Iz 35,10]
23 A v ten den nebudete se mne tázati o ničemž. *Amen, amen pravím vám: Že zač byste koli +prosili Otce ve jménu mém, dáť vám.
     *[+]14,13; 15,7.[+ 16]; Jr 29,12; [+]Mk 11,24; [+]L 11,9; Jk 1,6; 1J 3,22; 5,14; [+Mt 7,7]
24 Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež, a vezmete, aby radost vaše +doplněna byla.
     [+15,11; 17,13]
25 Toto v +příslovích mluvil jsem vám; přijdeť hodina, když již ne v příslovích budu mluviti vám, ale zjevně o Otci svém zvěstovati budu vám.
     [+10,6]
26 V ten +den ve jménu mém prositi budete, a nepravímť vám, že já budu prositi Otce za vás.
     [+14,20]
27 Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.
28 Vyšelť *jsem od Otce, a přišel jsem na svět; a opět +opouštím svět, a jdu k Otci.
     *13,1.[+ 3]
29 Řkou jemu učedlníci jeho: Aj, nyní zjevně mluvíš, a přísloví žádného nepravíš.
30 Nyní víme, že *víš všecko, a nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal. Skrze to věříme, že jsi od Boha přišel.
     *21,17
31 Odpověděl jim Ježíš: Nyní věříte.
32 Aj, +přijdeť hodina, anobrž již přišla, že *se rozprchnete jeden každý k svému, a mne samého necháte. Ale ^nejsemť sám, nebo Otec se mnou jest.
     *Za 13,7; Mt 26,31; Mk 14,27; ^J 8,29; 14,10; [+5,25]
33 Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně *pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.
     *Iz 9,6; Ř 5,1; Ef 2,14; Ko 1,20; [J 14,27]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]