KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 13] [Jan 14] [Jan 15]

Evangelium S. Jana 14

Pán za tou poslední večeří učedlníků svých mnohými řečmi i potěšoval i napomínal 16. a Ducha svatého příchod předpověděl.

N ermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
2 V domu Otce mého *příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. [3.] Jduť, abych vám připravil místo.
     *2K 5,1; Žd 8,2
3 A odejdu-liť, a připravím vám místo, zaseť přijdu, a poberu vás k sobě samému, *abyste, kde jsem já, i vy byli.
     *12,26; 17,24
4 A kam já jdu, víte, i cestu víte.
5 Dí jemu Tomáš: Pane, nevíme, kam jdeš. A kterak můžeme cestu věděti?
6 Dí jemu Ježíš: Já *jsem cesta, ^i pravda, =i život. Žádný nepřichází %k Otci než skrze mne.
     *Žd 9,8; [Iz 35,8]; ^1Pt 2,24; =J 1,4; 11,25; &6,44; [%]10,9
7 Byste znali mne, také i Otce mého znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli jste ho.
8 Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám.
9 Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, *kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?
     12,45
10 A což nevěříš, *že já v Otci a Otec ve mně jest? ^Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, =onť činí skutky.
     *10,30.[ 38; 17,21]; ^7,16; 8,26; 12,49; =5,17
11 Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy +skutky věřte mi.
     [+5,36]
12 Amen, *amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo já jdu k Otci svému.
     *Mt 21,21
13 A jestliže byste *co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.
     *15,7; 16,23.[ 24]; Mt 7,7.[ 11]; 21,22; Mk 11,24; L 11,9; 1J 3,22; 5,14; Jr 29,12
14 Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.
15 Milujete-li *mne, přikázání mých ostříhejte.
     *15,10; 1J 5,3
16 A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,
17 Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.
18 Neopustímť *vás sirotků, přijduť k vám.
     *Mt 28,20; [Jr 51,5]
19 Ještě maličko, a svět mne již neuzří, *ale vy uzříte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete.
     *20,19
20 V ten +den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.
     *17,21.23
21 Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.
22 Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu?
23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li +mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a ~příbytek u něho učiníme.
     [+Př 8,17; ~1K 3,16; Ef 3,17]
24 Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; *a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.
     *7,16; 8,28; 12,49; 16,13
25 Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje.
26 Utěšitel *pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.
     *15,26; 16,7; L 24,49; Sk 2,2
27 Pokoj *zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.
     *Fp 4,7
28 Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo +Otec větší mne jest.
     [+[10,29]
29 A nyní pověděl jsem vám, prve nežli by se stalo, *abyste, když se stane, uvěřili.
     *13,19; 16,1
30 Již nemnoho mluviti budu s vámi; neboť jde *Kníže tohoto světa, ale nemáť nic na mně.
     *12,31
31 Ale aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi přikázání dal Otec, tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]