KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 1] [Skutkové 2] [Skutkové 3]

Skutkové S. Apoštolů 2
Apoštolové přijavše Ducha svatého, 4. rozličnými jazyky mluvili, 37. a mnohé získali Pánu.

A +když přišel den *padesátý, byli všickni ~spolu na jednom místě.
     *Lv 23,16; Dt 16,9; [Sk 20,16; ~1,14]
2 I stal +se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.
     [+16,26]
3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.
4 I *naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti ^jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim ~vymlouvati.
     *11,15; 19,6; [1,5]; ^10,46; [~26,25]
5 Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.
6 A když se stal ten hlas, sešlo se množství a užasli se toho, že je slyšel jeden každý, ani mluví +přirozeným jazykem jeho.
     [+1,19]
7 I +děsili se všickni a divili se, řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?
     [+10,45]
8 A kterak my je slyšíme jeden každý z nás mluviti jazykem naším, v kterémž jsme se zrodili?
9 Partští, a Medští, a Elamitští, a kteříž přebýváme v Mezopotamii, v Židovstvu a v Kappadocii, v Pontu a v Azii,
10 V Frygii a v Pamfylii, v Egyptě a v krajinách Libye, kteráž jest vedle Cyrénu, a +hosté Římané, Židé, i ~vnově na víru obrácení,
     [+17,21; ~Mt 23,15]
11 Kretští i Arabští, slyšíme je, ani mluví jazyky našimi veliké věci Boží.
12 I děsili se všickni a divili se, jeden k druhému řkouce: I což toto bude?
13 Jiní pak posmívajíce se, pravili: Mstem se zpili tito.
14 A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim: Muži Židé a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých.
15 Jistě nejsouť tito, jakož vy se domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv třetí hodina na den.
16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka *Joele:
     *Jl 2,28n
17 A budeť *v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a ^prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou.
     Iz 44,3; Ez 36,27; Za 12,10; J 7,38; ^Sk 16,9; 21,9
18 A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.
19 A ukáži zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru dýmovou.
20 Slunce *obrátí se v temnost a měsíc v krev, prve než přijde den Páně veliký a zjevný.
     *Jl 2,31; Am 8,9; Mi 3,6; Mt 24,29
21 A staneť se, *že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
     *Jl 2,32; Ř 10,13
22 Muži Izraelští, slyšte +slova tato: Ježíše toho Nazaretského, muže od Boha zveličeného mezi vámi mocmi a zázraky a znameními, kteréž činil skrze něho Bůh uprostřed vás, jakož i vy sami víte,
     [+10,38]
23 Toho, pravím, *vydaného, z uložené rady a předzvědění Božího vzavše a skrze ruce nešlechetných ukřižovavše, zamordovali jste.
     *Mt 27,1
24 Jehožto *Bůh vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, jakož nebylo možné jemu držánu býti od ní.
     *10,40; [2,32; 3,15; 4,10]
25 Nebo *David praví o něm: Spatřoval jsem Pána před sebou vždycky; nebo jest mi po pravici, abych se nepohnul.
     *Ž 16,8n
26 Protož rozveselilo se srdce mé, a zplésal jazyk můj, nýbrž i tělo mé odpočine v naději.
27 Nebo +nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti svatému svému porušení.
     [+13,35]
28 Známé jsi mi učinil cesty života, a naplníš mne utěšením před obličejem svým.
29 Muži bratří, sluší směle mluviti k vám o patriarchovi Davidovi, *že i umřel, i pochován jest, i hrob jeho jest u nás až do dnešního dne.
     *13,36; 1Kr 2,10
30 Prorok tedy byv a věděv, +že přísahou zavázal se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,
     [+2S 7,12; 1Kr 8,20; Ž 89,4; 132,11; L 1,32]
31 To předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že *není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo porušení.
     *13,35; Ž 16,10
32 Toho Ježíše +vzkřísil Bůh, jehožto my *všickni svědkové jsme.
     *1,8; J 15,27; [+1K 15,15]
33 Protož *pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, ~což vy nyní vidíte a slyšíte.
     *Mk 16,19; Fp 2,9; [Sk 5,31; ~Mt 11,4]
34 Neboť jest David nevstoupil v nebe, ale on *praví: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé,
     *Ž 110,1; 1K 15,25; Žd 1,8; 10,12; *Mt 22,44]
35 Dokavadž +nepoložím nepřátel tvých, aby byli podnože noh tvých.
     [+1K 15,25
36 Protož věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť jest Bůh *i Pánem ho učinil i Kristem, toho Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.
     *Fp 2,9
37 To slyševše, *zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: ^Což máme činiti, muži bratří?
     *Za 12,10; ^Sk 9,6; L 3,10
38 Tedy Petr řekl k nim: +Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého.
     [+Mt 3,2; 4,17]
39 Vámť jest zajisté zaslíbení stalo se a synům vašim, i všechněm, kteříž +daleko jsou, kterýchžkoli ~povolal by Pán Bůh náš.
     [+Iz 59,19; ~J 10,16]
40 A jinými slovy mnohými osvědčoval a napomínal jich, řka: Oddělte se od pokolení toho zlého.
41 Tedy ti, kteříž +ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců.
     [+21,17]
42 I zůstávali v učení apoštolském, a v +společnosti, *a v lámání chleba, a na modlitbách.
     *20,11; [+1J 1,3]
43 I přišla na všelikou duši bázeň, a mnozí *divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly.
     *5,15; Mk 16,17
44 Všickni pak věřící byli pospolu, a měli všecky věci obecné.
45 A prodávali vladařství a statky, a dělili mezi všecky, jakž komu potřebí bylo.
46 A na každý den +trvajíce jednomyslně v chrámě, a *lámajíce po domích chléb, přijímali pokrm s potěšením a sprostností srdce,
     *20,7. 11; [+Sk 2,42]
47 Chválíce Boha a milost majíce u všeho lidu. Pán pak přidával církvi na každý *den těch, kteříž by spaseni byli.
     *5,14; 11,21; [4,4]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]