KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 18] [Skutkové 19] [Skutkové 20]

Skutkové S. Apoštolů 19
Pavel svatý po dvě létě kázal, 8. učedlníky od jiných oddělil, 10. veliké divy činil, 13. zaklinačů satan potrestal, 21. Pavel šel k Jeruzalému, 22. v Efezu obec zbouřená Diány zastávala.

I stalo se, když *Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky,
     *1K 1,12
2 Řekl k nim: Přijali-li jste +Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý.
     [+J 7,39]
3 On pak řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni *jsme křtem Janovým.
     *18,25
4 I řekl Pavel: *Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše.
     *1,5; 11,16; Mt 3,11; Mk 1,8; L 3,16; J 1,26
5 Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše.
6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil *Duch svatý na ně, i mluvili jazyky rozličnými, a prorokovali.
     *2,4; 4,31; 8,17; 11,15
7 A bylo všech spolu okolo dvanácti mužů.
8 Tedy Pavel +všed do školy, směle a svobodně mluvil za tři měsíce, hádaje se a uče o království Božím.
     [+17,2]
9 A když se někteří +zatvrdili a nepovolovali, zle mluvíce o cestě Boží přede vším množstvím, odstoupiv od nich, oddělil učedlníky, na každý den kázání čině v škole nějakého Tyranna.
     [+2Tm 1,15]
10 A to se dálo za dvě létě, takže všickni, kteříž přebývali v Azii, poslouchali slova Pána Ježíše, i Židé i Řekové.
11 A divy *veliké činil Bůh skrze ruce Pavlovy,
     *14,3; Mk 16,20
12 Takže i šátky a fěrtochy od jeho těla +na nemocné nosívali, a odstupovaly od nich nemoci, a duchové nečistí vycházeli z nich.
     [+5,15]
13 Tedy pokusili se někteří z Židů tuláků, kteříž se s zaklínáním obírali, vzývati jméno Pána Ježíše nad těmi, jenž měli duchy nečisté, říkajíce: Zaklínáme vás skrze Ježíše, kteréhož káže Pavel.
14 A bylo jich sedm synů jednoho Žida, jménem Scevy, předního kněze, kteříž to činili.
15 Tedy odpověděv duch zlý, řekl: Ježíše znám, a o Pavlovi vím, ale vy kdo jste?
16 A obořiv se na ně člověk ten, v kterémž byl duch zlý, a opanovav je, zmocnil se jich, takže nazí a zranění vyběhli z domu toho.
17 A to známo učiněno jest všechněm Židům i Řekům bydlícím v Efezu, +a spadla bázeň na ně na všecky. I oslaveno jest jméno Pána Ježíše.
     [+5,5. 11]
18 Mnozí pak z věřících *přicházeli, vyznávajíce se a zjevujíce skutky své.
     *Mt 3,6; 1J 1,9; [+L 10,17]
19 Mnozí také z těch, kteříž se s marnými uměními obírali, snesše knihy o těch věcech, spálili je přede všemi; a početše cenu jejich, shledali toho padesáte tisíců peněz.
20 Tak jest *mocně rostlo slovo Páně a zmocňovalo se.
     *Iz 55,11; [Sk 6,7]
21 A když se to všecko dokonalo, uložil Pavel v duchu svém, aby projda Macedonii a Achaii, šel +do Jeruzaléma, řka: Když pobudu tam, musímť také i na Řím pohleděti.
     [+18,21]
22 I poslav +dva z těch, jenž mu ~přisluhovali, do Macedonie, Timotea a %Erasta, sám pozůstal v Azii do času.
     [+Mt 11,2]; [~Sk 13,5; %Ř 16,23; 2Tm 4,20]
23 Tedy stala se v ten čas +nemalá bouřka pro cestu Boží.
     [+22,4]
24 Nebo zlatník jeden, jménem Demetrius, kterýž dělával chrámy stříbrné modly Diány, +nemalý zisk přivodil řemeslníkům.
     [+16,16]
25 Kteréž svolav, i ty, kteříž byli k těm podobných věcí dělníci, řekl jim: Muži, víte, že z tohoto řemesla jest živnost naše.
26 A vidíte i slyšíte, že netoliko v Efezu, ale téměř po vší Azii tento Pavel svedl a odvrátil veliké množství lidu, pravě: *Že to nejsou bohové, kteříž +jsou rukama udělaní.
     *Ex 20,3; Lv 19,4; 26,1; Dt 5,8; 27,15; Ž 97,7; [+115,4; Iz 40,18; 42,8; [+]Jr 10,3; Ab 2,18
27 A protož strach jest, netoliko aby se nám v živnosti naší přítrž nestala, ale také i veliké bohyně Diány chrám aby za nic nebyl jmín, a aby nepřišlo k zkáze důstojenství její, kteroužto všecka Azia i všecken světa okršlek ctí.
28 To uslyšavše a naplněni jsouce hněvem, zkřikli řkouce: Veliká jest Diána Efezských.
29 I naplněno jest všecko město rozbrojem, a +valili se všickni spolu na plac, pochopivše *Gáia ~a Aristarcha, Macedonské, tovaryše cesty Pavlovy.
     *20,4; 27,2; [+2K 1,8; ~Sk 20,4]
30 Pavlovi pak, když chtěl jíti k lidu, nedopustili učedlníci.
31 Ano i někteří z předních mužů Azianských, kteříž jemu přáli, poslavše k němu, prosili ho, aby se nedával do toho hluku.
32 A jedni tak, jiní jinak křičeli; nebo byla obec zbouřena, a mnozí nevěděli, proč jsou se sběhli.
33 Z zástupu pak někteří Alexandra nějakého táhli k mluvení, kteréhož i Židé k tomu nutili. Alexander +pak pokynuv rukou, chtěl zprávu dáti lidu.
     [+12,17; 13,16; 21,40]
34 Ale jakž poznali, že jest Žid, ihned se stal jednostejný všech hlas, jako za dvě hodině volajících: Veliká jest Diána Efezských.
35 A když písař pokojil zástup, řekl: Muži Efezští, i kdož z lidí jest, ješto by nevěděl, že město Efezské slouží veliké bohyni Diáně a od Jupitera spadlému obrazu?
36 A poněvadž tomu odpíráno býti nemůže, slušné jest, abyste se upokojili a nic kvapně nečinili.
37 Přivedli jste zajisté lidi tyto, kteříž nejsou ani svatokrádce ani ruhači bohyně vaší.
38 Jestliže pak Demetrius a ti, kteříž jsou s ním řemeslníci, mají s kým jakou při, však bývá obecný soud, a jsou k tomu konšelé. Nechať jedni druhé viní.
39 Pakli čeho jiného hledáte, i toť můž v pořádném svolání obce skoncováno býti.
40 Nebo strach jest, abychom nedošli nesnáze pro tu bouřku dnešní, poněvadž žádné příčiny není, kterouž bychom mohli předložiti, proč jsme se tuto sběhli. A to pověděv, rozpustil lid.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]