KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 27] [Skutkové 28] [Římanům 1]

Skutkové S. Apoštolů 28
Na ostrově, z vod mořských vyplynuvše, dobře se měli. 5. Pavel divy činil, 17. potom v Římě před staršími omlouval se, 23. Krista kázal po dvě létě pořád.

A tak *zachováni jsouce, teprv poznali, že ostrov ten sloul Melita.
     *27,26
2 Lidé pak toho ostrova velikou přívětivost k nám ukázali. Nebo zapálivše hranici drev, přijali nás všecky, +pro déšť, kterýž v tu chvíli byl, a pro zimu.
     2K 11,27]
3 A když Pavel sebral drahně roždí a kladl na oheň, ještěrka, utíkajíc před horkem, připjala se k ruce jeho.
4 A když uzřeli lidé toho ostrovu, ano ještěrka visí u ruky jeho, řekli jedni k druhým: Jistě člověk tento jest vražedlník; neb ač z moře vyšel, však pomsta Boží nedá jemu živu býti.
5 Ale on *střásl tu ještěrku do ohně, a nic se jemu zlého nestalo.
     *Mk 16,18; L 10,19
6 Oni pak očekávali, že oteče, aneb padna, pojednou umře. A když toho dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého nestalo, změnivše myšlení své, pravili, že jest on *bůh.
     *14,[11]. 12
7 Na těch pak místech měl +popluží kníže toho ostrova, jménem Publius, kterýžto přijav nás k sobě, za tři dni přátelsky u sebe v hospodě choval.
     [+5,3. 8]
8 I přihodilo se, že otec toho Publia ležel, *maje zimnici a červenou nemoc. K němuž všed Pavel, a pomodliv se, ^vzložil na něj ruce a uzdravil jej.
     *Mt 8,14; Mk 1,30; L 4,38; ^Mk 16,18
9 A když se to stalo, tedy i jiní, kteříž na ostrově tom nemocní byli, přistupovali, a byli uzdravováni.
10 Ctili nás pak velice, a když jsme se měli pryč plaviti, nakladli nám na lodí toho, čehož potřebí bylo.
11 A po třech měsících plavili jsme se na bárce Alexandrinské, kteráž tu byla na tom ostrově přes zimu, majici za erb Kastora a Polluxa.
12 A když jsme přijeli do Syrakusis, zůstali jsme tu za tři dni.
13 A odtud okolo plavíce se, přišli jsme do Regium; a po jednom dni, když vál vítr od poledne, druhý den přijeli jsme do Puteolos.
14 Kdežto nalezli jsme bratří, kteříž nás prosili, abychom pobyli u nich za sedm dní. A tak jsme šli k Římu.
15 Odkudž, když o nás uslyšeli bratří, +vyšli proti nám až na rynk Appiův a ke Třem krčmám. Kteréžto uzřev Pavel, poděkoval Bohu a počal býti dobré mysli.
     [+Ex 4,27]
16 A když jsme přišli do Říma, setník dal vězně v moc hejtmanu vojska, *ale Pavlovi dopuštěno, aby sám bydlil s žoldnéřem, kterýž ho ostříhal.
     *24,23; 27,3
17 I stalo se po třech dnech, svolal Pavel muže přední z Židů. A když se sešli, řekl k nim: *Muži bratří, já nic neučiniv proti ~lidu ani proti obyčejům otcovským, jat jsa, z Jeruzaléma vydán jsem v ruce Římanům,
     *21,11; [23,1]; 24,12; 25,8; [~21,26]
18 Kteříž vyslyševše mne, chtěli mne propustiti, protože žádné viny hodné smrti na mně nebylo.
19 Ale když Židé tomu odpírali, +přinucen jsem odvolati se k císaři, ne jako bych měl co národ svůj žalovati.
     [+25,11; 26,32]
20 A protož z té příčiny povolal jsem vás, žádostiv jsa viděti vás a s vámi promluviti; *nebo pro naději lidu Izraelského řetězem ~tímto svázán jsem.
     *23,6; 24,21; [26,6. 7; ~Ef 6,20; 2Tm 1,16]
21 A oni řekli jemu: Myť jsme žádného psaní neměli o tobě z Židovstva, aniž kdo z bratří přijda, vypravoval nám, aneb mluvil co zlého o tobě.
22 Ale žádámeť od tebe slyšeti, jak smyslíš; *nebo víme o té sektě, že se jí všudy ^odpírá.
     *24,14; ^L 2,34
23 A když jemu uložili den, sešlo se jich mnoho do hospody k němu, jimžto s osvědčováním vypravoval o království Božím, slouže jim k víře o Ježíšovi *z Zákona Mojžíšova a Proroků, od jitra až do večera.
     *26,6; [L 24,27. 44]
24 A *někteří uvěřili tomu, což Pavel vypravoval, někteří pak nevěřili.
     *17,4
25 A tak nejsouce mezi sebou svorní, rozešli se, k nimžto promluvil Pavel toto jedno slovo: Jistě žeť jest dobře +Duch svatý skrze proroka Izaiáše mluvil k otcům našim,
     [+2Pt 1,21]
26 Řka: *Jdi k lidu tomuto a rciž jim: Sluchem +slyšeti budete, a nesrozumíte, a hledíce hleděti budete, a neuzříte.
     *Iz 6,9; Ez 12,2; Mt 13,14.[+ 15; Mk 4,12; L 8,10; J 12,40; Ř 11,8
27 Nebo zhrublo srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem nerozuměli, a neobrátili se, abych jich neuzdravil.
28 Budiž vám tedy +známo, že jest pohanům ~posláno toto spasení Boží, a oniť slyšeti budou.
     [+13,38; ~13,14. 46; L 24,47]
29 A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou mnohé hádky.
30 Pavel pak trval za celé dvě létě v hospodě své, a přijímal všecky, kteříž přicházeli k němu,
31 Káže o království Božím a uče těm věcem, kteréž jsou o Pánu Ježíši Kristu, se vší doufanlivostí bez překážky.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]