KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 3] [Lukáš 4] [Lukáš 5]

Evangelium S. Lukáše 4
Kristus Pán, zvítěziv nad ďáblem, 14. a přišed do vlasti své, 15. kázal a zvěstoval proroctví naplněné, 30. však když ho nebyli vděčni, 31. sstoupiv do Kafarnaum, mnohé rozličnými neduhy i ďábelstvím ztrápené, uzdravoval.

J ežíš pak, pln *jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v Duchu na poušť.
     *Mt 4,1; Mk 1,12
2 A za čtyřidceti dní pokoušín byl od ďábla, a *nic nejedl v těch dnech. A když se skonali dnové ti, potom zlačněl.
     *Ex 24,18; [34,28]; 1Kr 19,8
3 I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn Boží, rci +kamenu tomuto, ať jest chléb.
     [+Mt 4,3 ]
4 I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť *jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.
     *Dt 8,3; 32,47
5 I vedl jej ďábel na +horu vysokou, a ukázal mu všecka království okršlku země pojednou.
     [+Mt 4,8 ]
6 A řekl jemu ďábel: Toběť dám tuto všecku moc i slávu těchto království, nebo mně dána jest, a komuž bych koli chtěl, dám ji.
7 Protož ty pokloníš-li se přede mnou, budeť všecko tvé.
8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť *psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti a jemu samému sloužiti.
     *Dt 6,13; 10,20; 1S 7,3; [Mt 4,10 ]
9 Tedy +vedl jej do Jeruzaléma, a postavil ho na vrchu chrámu, a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, pusť se odtud dolů.
     [+Mt 4,5 ]
10 Nebo *psáno jest: Že andělům svým přikáže o tobě, aby tě ostříhali,
     Ž 91,11.12; [Mt 4,6 ]
11 A že tě na ruce uchopí, abys neurazil o kámen nohy své.
12 A odpovídaje, dí mu Ježíš: Povědínoť *jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
     *Dt 6,16; [Mt 4,7 ]
13 A dokonav všecka pokušení ďábel, odšel od něho až do času.
14 I navrátil se Ježíš *v moci Ducha do Galilee, a vyšla pověst o něm po vší té okolní krajině.
     *Mt 4,12; Mk 1,14 ; J 4,43; Sk 10,37.38
15 A on učil v školách jejich, a slaven byl ode všech.
16 I přišel do *Nazaréta, kdež byl vychován, a všel podle obyčeje svého v den sobotní do školy. ^I vstal, aby četl.
     *Mt 13,[53].54; [2,23]; Mk 6,1; ^Neh 8,5
17 I dána jemu kniha Izaiáše proroka. A otevřev knihu, nalezl místo, kdež bylo *napsáno:
     *Iz 61,1
18 Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne, kázati +evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati zkroušené srdcem, ~zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti soužené v svobodu,
     [+Mt 11,5; ~Iz 42,7 ]
19 A zvěstovati +léto Páně vzácné.
     [+Lv 25,10; 2K 6,2 ]; [Iz 61,2 ]
20 A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil se. A všech v škole oči byly obráceny naň.
21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se písmo toto v uších vašich.
22 A všickni jemu posvědčovali, a divili *se libým slovům, pocházejícím z úst jeho, a pravili: Zdaliž tento ~není syn Jozefův?
     *[~]Mt 13,55; [~]Mk 6,3; J 7,15; [Ž 45,3; Iz 50,4 ]
23 I dí k nim: Zajisté díte mi toto podobenství: Lékaři, uzdrav se sám. Které věci slyšeli jsme, žes činil +v Kafarnaum, učiň také i zde ~v své vlasti.
     [+Mt 4,13; ~13,54 ]
24 I řekl jim: Amen pravím vám, žeť žádný +prorok není vzácen v vlasti své.
     [+Mt 13,57 ]
25 Ale v pravdě pravím vám, že mnoho vdov bylo za dnů Eliáše *v lidu Izraelském, kdyžto zavříno bylo nebe za tři léta a za šest měsíců, takže byl hlad veliký po vší zemi,
     *1Kr 17,[1].9 ; Jk 5,17
26 Však Eliáš k nižádné z nich není poslán, než toliko do Sarepty Sidonské k ženě vdově.
27 A mnoho malomocných bylo v lidu Izraelském za Elizea proroka, a žádný z nich není očištěn, než *Náman Syrský.
     *2Kr 5,14
28 I naplněni jsou všickni v škole hněvem, slyšíce to.
29 A povstavše, vyvedli jej ven z města, a vedli ho až na vrch hory, na nížto město jejich bylo vzděláno, aby jej dolů sstrčili.
30 Ale on bera se +prostředkem jich, ušel.
     [+J 8,59 ]
31 I sstoupil +do Kafarnaum, města Galilejského, a tu učil je ve dny sobotní.
     [+Mt 4,13; Mk 1,21 ]
32 I divili se *velmi učení jeho, nebo mocná byla řeč jeho.
     *2,47; [Mt 7,28.29; Mk 1,22 ]
33 Byl pak tu v škole +člověk jeden, mající ducha ďábelství nečistého. I zvolal hlasem velikým,
     [+Mk 1,23 ]
34 Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás? Znám tě, kdo jsi, že jsi ten +svatý Boží.
     [+1,35; Mk 1,24 ]
35 I přimluvil jemu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi od něho. A povrha jej ďábel mezi ně, vyšel od něho, a nic mu neuškodil.
36 I přišel strach na všecky, a rozmlouvali vespolek, řkouce: Jaké jest toto slovo, že *v moci a síle přikazuje nečistým duchům, a vycházejí?
     *9,42; 10,19; Mt 4,23; 8,16; 9,32
37 I rozcházela se o něm pověst po všem okolí té krajiny.
38 Vstav pak Ježíš ze školy, všel do domu Šimonova. Svegruše pak Šimonova trápena byla těžkou zimnicí. I prosili ho za ni.
     Mt 8,14
39 Tedy stoje nad ní, přimluvil zimnici, i přestala jí. A ona hned vstavši, posluhovala jim.
40 Při západu pak slunce všickni, kteříž měli nemocné rozličnými neduhy, vodili je k němu, a on +na jednoho každého z nich ruce vzkládav, uzdravoval je.
     Mk 1,32.[34; +7,32; 8,23.25]
41 Od mnohých také ďábelství vycházela, křičící a říkající: *Ty jsi Kristus, Syn Boží. Ale on +přimlouvaje, nedopouštěl jim mluviti; nebo věděli, že jest on Kristus.
     *9,20; Mk 3,11 ; [+Mk 1,34; Sk 16,17.18 ]
42 A jakž byl den, vyšed, bral se na pusté místo. I hledali ho zástupové, a přišli až k němu, a zdržovali ho, aby neodcházel od nich.
43 On pak řekl jim: I jinýmť městům musím zvěstovati království Boží; nebo na to poslán jsem.
44 I kázal v školách Galilejských.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]