KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 15] [Lukáš 16] [Lukáš 17]

Evangelium S. Lukáše 16
O vladaři nepravém, 13. o službě dvěma pánům, 14. o lakomých farizeích, 16. o cíli Zákona a Proroků, 18. o nepropouštění ženy, 19. a o bohatci.

P ravil pak i k učedlníkům svým: Člověk jeden byl bohatý, kterýž +měl šafáře; a ten obžalován jest před ním, jako by mrhal statek jeho.
     [+1K 4,1]
2 I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš moci déle vládnouti.
3 I dí vladař sám v sobě: Co učiním? Teď pán můj odjímá ode mne vladařství. Kopati nemohu, žebrati se stydím.
4 Vím, co učiním, aby, když budu zbaven vladařství, přijali mne do svých domů.
5 I zavolav jednoho každého dlužníka pána svého, řekl prvnímu: Jaks mnoho dlužen pánu mému?
6 A on řekl: Sto +tun oleje. I řekl mu: Vezmi rejistra svá, a sedna rychle, napiš padesát.
     [+Ezd 7,22]
7 Potom druhému řekl: Ty pak jaks mnoho dlužen? Kterýž řekl: Sto korců pšenice. I dí mu: Vezmi rejistra svá, a napiš osmdesát.
8 I pochválil pán vladaře nepravého, že sobě opatrně učinil. +Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, nežli synové světla v svých věcech.
     [+Ef 5,8; 1Te 5,5]
9 I jáť pravím vám: Čiňte *sobě přátely z mamony nepravosti, aby, když byste zhynuli, přijali vás do věčných stanů.
     *11,41; Mt 6,20; 19,21; 1Tm 6,19
10 Kdožť jest věrný +v mále, i ve mnozeť věrný bude. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.
     [+19,17]
11 Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrní jste nebyli, spravedlivého zboží kdo vám svěří?
12 A když jste v cizím věrní nebyli, což vašeho jest, kdo vám dá?
13 Nižádný služebník nemůž *dvěma pánům sloužiti. Nebť zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti a mamoně.
     *Mt 6,24
14 Slyšeli pak toto všecko i farizeové, kteříž byli +lakomí, a posmívali se jemu.
     [+Mt 23,14]
15 I dí jim: Vy jste, ješto se sami spravedliví +činíte před lidmi, ~ale Bůhť zná srdce vaše; nebo což jest u lidí vysokého, ohavnost jest před Bohem.
     1S 16,7; 1Pa 29,17; Ž 7,10 ; Jr 11,20; 17,10; 20,12; Př 17,3; Mt 22,11; Sk 1,24; Ř 8,27 ; Zj 2,23; [+L 18,9; ~1S 16,7]
16 Zákon *a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý se do něho násilně tiskne.
     *Mt 11,13
17 Snázeť jest *zajisté nebi a zemi pominouti, nežli v Zákoně ~jednomu tytlíku zahynouti.
     *Mt 5,18; [~]Iz 40,8; [51,6] ; [~1Pt 1,25]
18 Každý, *kdož propustí manželku svou, a jinou pojímá, cizoloží; a kdož propuštěnou od muže pojímá, cizoloží.
     *Mt 5,32; 19,9; Mk 10,4; 1K 7,10; [Dt 24,1]
19 Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šarlat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně.
20 A byl také jeden +žebrák, jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat jeho vředovitý,
     [+14,13]
21 Žádaje nasycen býti z +drobtů, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi přicházejíce, lízali vředy jeho.
     [+Mt 15,27]
22 I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.
23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.
24 I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě, a svlaží +jazyk můj; nebo se ~mučím v tomto plameni.
     *[~]Iz 66,24 ; Mk 9,44; [+Za 14,12]
25 I řekl mu Abraham: Synu, rozpomeň se, žes ty již vzal +dobré věci své v životě svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se již těší, ale ty se mučíš.
     [+Jb 21,13.23]
26 A nadto nade všecko mezi námi a vámi propast veliká utvrzena jest, aby ti, kteříž chtí odsud k vám jíti, nemohli, ani odonud k nám přijíti.
27 I řekl: Ale prosím tebe, Otče, abys ho poslal do domu otce mého.
28 Neboť mám pět bratrů. Ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk.
29 I řekl jemu Abraham: *Majíť Mojžíše a Proroky, nechť jich poslouchají.
     *Iz 8,20; 34,16; J 5,39.[45] ; Sk 17,11; [15,21]; 2Tm 3,14
30 A on řekl: Nic, otče Abrahame, ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim, budou pokání činiti.
31 I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a Proroků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]