KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 13] [Lukáš 14] [Lukáš 15]

Evangelium S. Lukáše 14
Pán uzdraviv vodnotelného, 7. pokoře učil; 16. podobenství o večeři předložil; 25. a k následování sebe, 28. přidav k tomu podobenství o stavení věže, napomenul.

I stalo se, když všel Ježíš do domu jednoho knížete farizejského v sobotu, aby jedl chléb, že +oni šetřili ho.
     [+Ž 37,32; Mk 3,2]
2 A aj, člověk jeden vodnotelný byl před ním.
3 I odpověděv Ježíš, dí zákoníkům a farizeům, řka: Sluší-li +v sobotu uzdravovati?
     [+6,9; Mt 12,10]
4 A oni mlčeli. Tedy on dosáh jeho, uzdravil a propustil.
5 A odpověděv k nim řekl: Čí z vás osel anebo vůl upadl by do studnice, a ne ihned by ho vytáhl v den sobotní?
6 I +nemohli jemu na to odpovědíti.
     [+Mt 22,46; 2S 3,11]
7 Pověděl také i ku pozvaným podobenství, (spatřiv to, kterak sobě přední místa vyvolovali,) řka k nim:
8 Kdybys byl od +někoho pozván na svadbu, nesedej na předním místě, ať by snad vzácnější nežli ty nebyl pozván od něho.
     [+Př 25,6.7]
9 A přijda ten, kterýž tebe i onoho pozval, řekl by tobě: Dej tomuto místo. A tehdy počal bys s hanbou na posledním místě seděti.
10 Ale když bys byl pozván, jda, posaď se na posledním místě. A kdyby přišel ten, kterýž tebe pozval, aby řekl tobě: Příteli, *posedni výše, tedy budeš míti chválu před spolustolícími.
     *Př 25,7
11 Nebo *každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen.
     *18,14; Mt 23,12; [Jb 22,29; Př 29,23] ; [Ez 21,26; 1Pt 5,5]
12 Pravil také i tomu, kterýž ho byl pozval: Když činíš *oběd nebo večeři, nezov přátel svých, ani bratří svých, ani sousedů bohatých, ať by snad i oni zase nezvali tebe, a měl bys odplatu.
     *Př 3,9; [L 6,33]
13 Ale když činíš hody, +povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých,
     [+Př 3,9; Kaz 11,1]
14 A blahoslavený budeš. Neboť nemají, odkud by odplatili tobě, ale budeť odplaceno +při vzkříšení spravedlivých.
     [+Př 19,17; Mt 6,4]
15 I uslyšav to jeden z přísedících, řekl jemu: Blahoslavený jest, kdož jí chléb +v království Božím.
     [+13,29; Zj 19,9]
16 On pak řekl jemu: Člověk jeden učinil *večeři velikou, a pozval mnohých.
     *Iz 25,6; Mt 22,2; Zj 19,9; [Př 9,1.2]
17 I poslal služebníka svého v hodinu večeře, aby řekl pozvaným: Pojďte, +nebo již připraveno jest všecko.
     [+Př 9,2.5]
18 I počali se všickni spolu vymlouvati. První řekl jemu: Ves jsem koupil, a musím vyjíti a ohledati jí; prosím tebe, vymluv mne.
19 A druhý řekl: Patero spřežení volů koupil jsem, a jdu, abych jich zkusil; prosím tebe, vymluv mne.
20 A jiný dí: Ženu jsem pojal, a protož nemohu přijíti.
21 I navrátiv se služebník, zvěstoval tyto věci pánu svému. Tedy rozhněvav se hospodář, řekl služebníku svému: Vyjdi rychle na rynky a na ulice města, a chudé, i chromé, i kulhavé, a slepé uveď sem.
22 I řekl služebník: Pane, +stalo se, jakož jsi rozkázal, a ještěť místo jest.
     [+Ez 9,11]
23 Tedy řekl pán služebníku: Vyjdiž na *cesty a mezi ploty, ~a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.
     *[~]2Tm 4,2; [Sk 13,46]
24 Nebo pravímť vám, že žádný z mužů těch, kteříž pozváni byli, neokusí večeře mé.
25 Šli pak mnozí zástupové s ním. A on obrátiv se, řekl jim:
26 Jde-li kdo ke mně, a nemá-li *v nenávisti otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sestr, ano i té duše své, nemůž býti mým učedlníkem.
     *Dt 13,6; 33,9; Mt 10,37; 16,24 ; Mk 8,34; [Zj 12,11]
27 A kdožkoli *nenese kříže svého, a jde za mnou, nemůž býti mým učedlníkem.
     *9,23; Mt 10,38; 16,24
28 Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti věži, aby prve sedna, nepočetl nákladu, bude-li míti dosti k dokonání toho díla?
29 Aby snad, když by položil grunt, a nemohl dokonati, nepřišlo na to, že všickni to vidouce, počali by se jemu posmívati,
30 Řkouce: Tento člověk počal stavěti, a nemohl dokonati.
31 Anebo který král bera se k boji proti jinému králi, zdaliž prve nesedne, aby se poradil, mohl-li by s desíti tisíci potkati se s tím, kterýž s dvadcíti tisíci táhne proti němu?
32 Sic jinak, když ještě podál od něho jest, pošle posly k němu, žádaje toho, což by bylo ku pokoji.
33 Tak zajisté každý z vás, kdož se neodřekne všech věcí, kterýmiž vládne, nemůž býti mým učedlníkem.
34 Dobráť jest sůl. *Pakli sůl bude zmařena, čím bude napravena?
     *Mt 5,13; Mk 9,50
35 Ani do země, ani do hnoje se nehodí; ale vyvržena bude ven. Kdo *má uši k slyšení, slyš.
     *Mt 11,15

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]