KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 14] [Lukáš 15] [Lukáš 16]

Evangelium S. Lukáše 15
Kající hříšníky Pán přijímal, nepohrdav jimi, 4. což i podobenstvím o ovcech, 11. a synu marnotratném vysvětlil.

P řibližovali se pak *k němu všickni publikáni a hříšníci, aby ho slyšeli.
     *5,32; Mt 9,10; Mk 2,15
2 I reptali farizeové a zákoníci, řkouce: Tento +hříšníky přijímá a jí ~s nimi.
     [+7,39; ~Mt 11,19]
3 I pověděl jim podobenství toto, řka:
4 Kdyby někdo z vás měl *sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nešel ~k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji?
     *[~]Mt 18,12; [+Ez 34,11.16]
5 A nalezna, jistě by ji vložil na ramena svá s radostí.
6 A přijda domů, svolal by přátely a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se mnou, neb jsem +nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula.
     [+1Pt 2,25]
7 Pravímť vám, že tak jest radost v nebi nad +jedním hříšníkem pokání činícím větší, nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž *nepotřebují pokání.
     *5,31.[+32]
8 Aneb žena některá mající grošů deset, ztratila-li by jeden groš, zdaliž nezažže svíce, a nemete domu, a nehledá pilně, dokudž nenalezne?
9 A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedy, řkuci: Spolu +radujte se se mnou, neb jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila.
     [+1,58]
10 Takť pravím vám, že jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím.
11 Řekl také Ježíš: Člověk jeden měl dva syny.
12 Z nichž mladší řekl otci: Otče, dej mi díl statku, kterýž mně náleží. I rozdělil jim statek.
13 A po nemnohých dnech, shromáždiv sobě všecko mladší syn, odšel do daleké krajiny, a tam rozmrhal statek svůj, živ jsa +prostopášně.
     [+1Pt 4,4]
14 A když všecko utratil, stal se hlad veliký v krajině té, a on počal nouzi trpěti.
15 I všed, přídržel se jednoho měštěnína krajiny té; a on jej poslal do vsi své, aby pásl vepře.
16 I žádal nasytiti břicho své mlátem, kteréž svině jedly, a žádný nedával jemu.
17 On pak přišed sám k sobě, řekl: Aj, jak mnozí čeledínové u otce mého hojnost mají chleba, a +tuto hladem mru!
     [+Př 23,21]
18 Vstana, +půjdu k otci svému, a dím jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou,
     [+Jr 3,12n]
19 A již více nejsem hoden slouti syn tvůj. Ale učiň mne jako jednoho z čeledínů svých.
20 I vstav, šel k otci svému. A když ještě *opodál byl, uzřel jej otec jeho, a milosrdenstvím hnut jsa, přiběh, padl na šíji jeho, ~a políbil ho.
     *Ef 2,13.[17; Sk 2,39; ~2S 14,33]
21 I řekl jemu syn: Otče, +zhřešil jsem proti nebi a před tebou, a jižť nejsem hoden slouti syn tvůj.
     [+18,13]
22 I řekl otec služebníkům svým: Přineste roucho +to první, a oblecte jej, a dejte ~prsten na ruku jeho a obuv %na nohy.
     [+Iz 61,10; Mt 22,11; ~2K 1,22; %Ef 6,15]
23 A přivedouce +tele tučné, zabijte, a hodujíce, buďme veseli.
     [+Iz 25,6]
24 Nebo tento syn můj byl +umřel, a zase ožil; byl zahynul, a nalezen jest. I počali veseli býti.
     [+Ef 2,1.5]
25 Byl pak syn jeho starší na poli. A jda, když se přibližoval k domu, uslyšel zpívání a hluk veselících se.
26 I povolav jednoho z služebníků svých, otázal se ho, co by to bylo.
27 A on řekl jemu: Bratr tvůj přišel, i zabil otec tvůj tučné tele, že ho zdravého přijal.
28 I +rozhněval se on, a nechtěl tam vjíti. Otec pak jeho vyšed, prosil ho.
     [+Mt 20,11.15; Sk 11,17.18]
29 A on odpověděv, řekl otci: Aj, tolik let sloužím tobě, a nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil, avšak nikdy jsi mi nedal ani kozelce, abych také s přáteli svými vesel pobyl.
30 Ale když syn tvůj tento, kterýž prožral statek tvůj s nevěstkami, přišel, zabils jemu tele tučné.
31 A on řekl mu: +Synu, ty vždycky se mnou jsi, a všecky věci mé jsou tvé.
     [+Ř 9,4]
32 Ale hodovati +a radovati se náleželo. Nebo bratr tvůj tento byl umřel, a zase ožil; zahynul byl, a nalezen jest.
     [+Ř 10,1.2.3]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]