KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 21] [Lukáš 22] [Lukáš 23]

Evangelium S. Lukáše 22
O svátku Židovském přesnic, 3. o zradě Jidášově, 7. večeři Páně staré i nové, 24. o nesnázi vzniklé mezi učedlníky o prvotnost, 31. o tříbení jich satanovu, 37. o strojení se Páně k smrti, 55. a o pádu Petrovu.

P řibližoval se pak *svátek přesnic, jenž slove velikanoc.
     *Ex 12,15; Mt 26,2; Mk 14,1
2 I hledali přední kněží a zákoníci, kterak by *jej vyhladili; ale obávali se lidu.
     *20,19; Ž 2,2; Sk 4,25; [J 11,47]
3 Tedy ďábel *vstoupil do Jidáše, kterýž sloul Iškariotský, jednoho z počtu dvanácti.
     *J 13,[2].27; [Mt 26,14; Mk 14,10]
4 A on *odšed, mluvil s předními kněžími, a s úředníky nad chrámem, kterak by ho jim zradil.
     *Mt 26,14; Mk 14,10; J 13,2
5 I zradovali se, a smluvili s ním, že mu chtí peníze dáti.
6 A on také jim přiřekl. I hledal příhodného času, aby ho jim zradil bez zástupu.
7 Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek.
8 I poslal Ježíš Petra a Jana, řka: Jdouce, připravte nám beránka, abychom jedli.
9 A oni řekli mu: Kde chceš, ať připravíme?
10 On pak řekl k nim: Aj, když vcházeti budete do města, potkáť vás člověk, dčbán vody nesa. Jdětež za ním do domu, do kteréhož vejde.
11 A díte hospodáři toho domu: Vzkazuje tobě Mistr: Kde jest síň, kdežto budu jísti beránka s učedlníky svými?
12 A onť vám ukáže večeřadlo veliké podlážené. Tam připravte.
13 I odšedše, +nalezli, jakž jim pověděl, a připravili beránka.
     [+19,32]
14 A *když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s +ním.
     *[+]Mt 26,20; [+]Mk 14,17.18
15 I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
17 A vzav kalich, a díky činiv, řekl: Vezměte jej a dělte mezi sebou.
18 Neboť pravím +vám, žeť nebudu píti z plodu vinného kořene, ažť království Boží přijde.
     [+Mt 26,29; Mk 14,25]
19 A *vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.
     *Mt 26,26; Mk 14,22; 1K 11,[23].24
20 Takž také dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.
21 Ale aj, *ruka zrádce mého se mnou jest za stolem.
     *Mt 26,14.[21.23]; Mk 14,18; J 13,18
22 A Syn zajisté člověka jde, tak jakž jest *uloženo o něm, ale běda člověku tomu, kterýž ho zrazuje.
     *Ž 41,10; J 13,18 ; Sk 1,16; [2,23]
23 Tedy oni počali vyhledávati mezi sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to měl učiniti.
24 Stal se pak i svár mezi nimi, kdo by +z nich zdál se býti větší.
     [+9,46; Mt 18,1; Mk 9,34]
25 On pak řekl jim: *Králové národů panují nad nimi, a kteříž moc mají nad nimi, dobrodincové slovou.
     *Mt 20,25; Mk 10,42
26 Ale vy *ne tak. Nýbrž kdož větší jest mezi vámi, budiž jako nejmenší, a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.
     *9,48; 2K 1,24 ; 1Pt 5,3.[5.6]
27 Nebo kdo větší jest, ten-li, kterýž +sedí, čili ten, kterýž slouží? Zdali ne ten, kterýž sedí? *Ale já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží.
     *J 13,4; Fp 2,7; [+L 7,37; Mt 20,28]
28 Vy pak jste ti, kteříž jste v mých pokušeních se mnou zůstali.
29 A jáť *vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,
     *12,32; [Mt 24,27]
30 Abyste +jedli a pili za stolem mým v království mém, a *seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.
     *Mt 19,28; [Zj 3,21; +Mt 8,11]
31 I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan +vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.
     [+1Pt 5,8]
32 Ale jáť jsem +prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty ~někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.
     [+J 17,11.15.20]; [~Ž 51,15]
33 A on řekl jemu: *Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti.
     *Mt 26,33; Mk 14,29; J 13,37
34 On pak dí: Pravím +tobě, Petře, nezazpíváť dnes kohout, až prve třikrát zapříš, že neznáš mne.
     [+Mt 26,34; Mk 14,30.72]; [J 13,38]
35 I řekl jim: Když *jsem vás posílal bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli: V ničemž.
     *9,3; Mt 1O,9; Mk 6,8
36 Tedy dí jim: Ale nyní, kdo má pytlík, vezmi jej, a též i mošnu; a kdož nemá, prodej sukni svou, a kup sobě meč.
37 Nebo pravím vám, že se ještě *to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.
     *Iz 53,12; [Mk 15,28]
38 Oni pak řekli: Pane, aj, dva meče teď. A on řekl jim: Dostiť jest.
39 A vyšed podle obyčeje svého, šel na +horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.
     [+]Mt 26,36; Mk 14,32; J 18,1
40 A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.
41 A sám *vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se,
     *Mt 26,39; [Mk 14,35]
42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však +ne má vůle, ale tvá staň se.
     [+J 6,38]
43 I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.
44 A jsa v boji, +horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.
     [+J 12,27; Žd 5,7]
45 A vstav od modlitby, a přišed k učedlníkům, nalezl je, ani spí zámutkem.
46 I řekl jim: Co spíte? Vstaňte a modlte se, abyste nevešli v pokušení.
47 A když on ještě mluvil, aj, zástup, a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze dvanácti, šel napřed, a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil.
     Mt 26,47; Mk 14,43; J 18,3
48 Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna člověka zrazuješ?
49 A vidouce ti, kteříž při něm byli, k čemu se chýlí, řekli jemu: Pane, budeme-liž bíti mečem?
50 I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho pravé.
51 A Ježíš odpověděv, řekl: Nechtež až potud. A dotkna se ucha jeho, uzdravil jej.
52 I dí Ježíš těm, kteříž přišli k němu, předním kněžím a úředníkům chrámu a starším: Jako *na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi?
     *Mt 26,55; Mk 14,48
53 Ješto na každý den býval jsem s vámi v chrámě, a nevztáhli jste rukou na mne. Ale totoť jest ta vaše hodina a moc temnosti.
54 A oni javše jej, +vedli ho, a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka.
     [+Mt 26,57.58]
55 A když *zanítili oheň uprostřed síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně.
     *Mt 26,58.[69]; Mk 14,66; J 18,25
56 A uzřevši ho jedna +děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním.
     [+J 18,17]
57 A on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.
58 A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem.
59 A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.
60 I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout +zazpíval.
     [+Mt 26,74]
61 I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout *zazpívá, třikrát mne zapříš.
     *Mt 26,[34].75 ; Mk 14,[30].72; J 13,38
62 I vyšed ven Petr, plakal hořce.
63 Muži pak ti, *kteříž drželi Ježíše, posmívali se jemu, +tepouce ho.
     *[+]Mt 26,67; Mk 14,65; J 19,3; [+Jb 16,10; Iz 50,6]
64 A zakrývajíce ho, bili jej v tvář, a tázali se ho, řkouce: Prorokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?
65 A jiného mnoho, rouhajíce se, mluvili proti němu.
66 A když byl den, *sešli se starší lidu a přední kněží a zákoníci, a vedli ho do rady své,
     *Ž 2,2; Mt 27,1; Mk 15,1 ; J 18,28
67 Řkouce: Jsi-li ty Kristus? Pověz nám! I dí jim: Povím-li vám, nikoli neuvěříte.
68 A pakli se vás co otíži, neodpovíte mi, ani propustíte.
69 Ale od +této chvíle Syn člověka *sedne na pravici moci Boží.
     *Ž 110,1; Mt 22,43; 26,64; [+16,27]; Mk 14,62; 16,19 ; Sk 2,33; [+1,11; Dn 7,9.13]
70 I řekli všickni: Tedy jsi ty Syn Boží? On pak řekl jim: Vy pravíte, že já jsem.
71 A oni řekli: Což ještě potřebujeme svědectví? Však jsme sami slyšeli z úst jeho.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]