KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 50] [Žalmy 51] [Žalmy 52]

Kniha Žalmů 51
David obviněn jsa skrze proroka, za milost pokorně prosí, 12. a aby Ducha S. maje, v posvěcení se ostříhati, jiné vyučovati, i Boží slávu rozšiřovati mohl. 20. Modlí se také za spasení lidu, i vděčnost slibuje.

P řednímu z kantorů, žalm Davidův, (51:2) Když k němu přišel Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé. (51:3) Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.
2 (51:4) Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.
3 (51:5) Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.
4 (51:6) Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.
5 (51:7) Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.
6 (51:8) Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.
7 (51:9) Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.
8 (51:10) Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti , kteréž jsi potřel.
9 (51:11) Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.
10 (51:12) Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.
11 (51:13) Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.
12 (51:14) Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.
13 (51:15) I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.
14 (51:16) Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.
15 (51:17) Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.
16 (51:18) Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu přijal.
17 (51:19) Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš.
18 (51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské.
19 (51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]