KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 84] [Žalmy 85] [Žalmy 86]

Kniha Žalmů 85
Dobrodiní Božská předešlým činěná připomínaje lid Boží, za podobná v podobné příčině Bohu se modlí, 9. a hledě na Boží sliby, ustavuje se v naději o naplnění též modlitby.

P řednímu z kantorů, synů Chóre, žalm. (85:2) Laskavěs se, Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.
2 (85:3) Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.
3 (85:4) Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.
4 (85:5) Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.
5 (85:6) Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?
6 (85:7) Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?
7 (85:8) Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.
8 (85:9) Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.
9 (85:10) Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.
10 (85:11) Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
11 (85:12) Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.
12 (85:13) Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své.
13 (85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]