KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 23] [Žalmy 24] [Žalmy 25]

Kniha Žalmů 24
Ukázav prorok, kdo a jaký král jest Hospodin, 3. též kdo spolu obyvatelé a lid jeho, 7. k stavení chrámu a truhly Boží do něho vnesení napomíná.

Ž alm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.
6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.
7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.
9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]