KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 144] [Žalmy 145] [Žalmy 146]

Kniha Žalmů 145
David jakž sebe, tak i všecky k Boží chvále probudiv, 13. moc, spravedlnost i dobrotu, kterouž on prokazuje ke všechněm, pěkně vypravuje.

C hvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
3 Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
4 Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
6 A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i důstojnost tvou budu vypravovati.
7 Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
8 Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
14 Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
15 Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
17 Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
18 Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
19 Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
20 Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
21 Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]