KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 82] [Žalmy 83] [Žalmy 84]

Kniha Žalmů 83
Bezbožná usilování nepřátel proti lidu Božímu předsevzatá prorok připomenuv, 10. pomsty 17. pro rozšíření Boží slávy jim žádá.

P íseň a žalm Azafův. (83:2) Bože, neodmlčujž se, nečiň se neslyše, aniž se upokojuj, ó Bože silný.
2 (83:3) Nebo aj, nepřátelé tvoji se bouří, a ti, kteříž tě v nenávisti mají, pozdvihují hlavy.
3 (83:4) Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti těm, kteréž ty skrýváš,
4 (83:5) Říkajíce: Poďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby ani zpomínáno nebylo více jména Izraelova.
5 (83:6) Jednomyslněť se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti tobě zavázali,
6 (83:7) Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,
7 (83:8) Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští, Filistinští s obyvateli Tyrskými.
8 (83:9) Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům Lotovým. Sélah.
9 (83:10) Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,
10 (83:11) Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj země.
11 (83:12) Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s Gorébem, jako s Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.
12 (83:13) Neboť jsou řekli: Uvažme se dědičně v příbytky Boží.
13 (83:14) Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo před větrem.
14 (83:15) Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,
15 (83:16) Tak ty je vichřicí svou stihej, a bouří svou ohrom je.
16 (83:17) Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.
17 (83:18) Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.
18 (83:19) A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]