KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 37] [Žalmy 38] [Žalmy 39]

Kniha Žalmů 38
David jsa v úzkosti, hříchy vyznává, nad nemocí ducha i těla, 12. opuštěním od přátel, i nad zlostí nepřátel naříká, 14. a předloživ svou trpělivost i v Bohu doufanlivost, 22. za spomožení Boh prosí.

alm Davidův k připomínání. (38:2) Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne.
2 (38:3) Nebo střely tvé uvázly ve mně, a ruka tvá na mne těžce dolehla.
3 (38:4) Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj.
4 (38:5) Nebo nepravosti mé vzešly nad hlavu mou, jako břímě těžké nemožné jsou mi k unesení.
5 (38:6) Zahnojily se, a kyší rány mé pro bláznovství mé.
6 (38:7) Pohrbený a sklíčený jsem náramně, každého dne v smutku chodím.
7 (38:8) Nebo ledví má plná jsou mrzkosti, a nic není celého v těle mém.
8 (38:9) Zemdlen jsem a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého.
9 (38:10) Pane, před tebou jest všecka žádost má, a vzdychání mé není před tebou skryto.
10 (38:11) Srdce mé zmítá se, opustila mne síla má, i to světlo očí mých není se mnou.
11 (38:12) Ti, kteříž mne milovali, a tovaryši moji, štítí se ran mých, a příbuzní moji zdaleka stojí.
12 (38:13) Ti pak, kteříž stojí o bezživotí mé, osídla lécejí, a kteříž mého zlého hledají, mluví převráceně, a přes celý den lest a chytrost smýšlejí.
13 (38:14) Ale já jako hluchý neslyším, a jako němý, kterýž neotvírá úst svých;
14 (38:15) Tak jsem, jako člověk, kterýž neslyší, a v jehož ústech není žádného odporu.
15 (38:16) Nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíš, Pane Bože můj.
16 (38:17) Nebo jsem řekl: Ať se neradují ze mne, poklesla-li by se noha má, ať se pyšně nepozdvihují nade mnou,
17 (38:18) Poněvadž k snášení bíd hotov jsem, anobrž bolest má vždycky jest přede mnou.
18 (38:19) A že nepravosti své vyznávám, a pro hřích svůj tesklím.
19 (38:20) Pročež nepřátelé moji veseli jsouce, silí se, a rozmnožují se ti, kteříž mne bez příčiny nenávidí.
20 (38:21) A zlým za dobré mi se odplacujíce, činí mi protivenství, proto že dobrého následuji.
21 (38:22) Neopouštějž mne, Hospodine Bože můj, nevzdalujž se ode mne.
22 (38:23) Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]