KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 134] [Žalmy 135] [Žalmy 136]

Kniha Žalmů 135
Prorok probudiv kneží i lid k slavení Boha 3. z dobroty 4. i skutků jeho, 15. marnost modl pohanských ukazuje, 19. a živému Bohu dobrořečiti velí.

H alelujah. Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodinovi,
2 Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho.
3 Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý Hospodin; žalmy zpívejte jménu jeho, nebo rozkošné jest.
4 Jákoba zajisté sobě vyvolil Hospodin, a Izraele za svůj lid zvláštní.
5 Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy.
6 Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.
7 Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.
8 Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.
9 Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho.
10 Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,
11 Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská.
12 A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.
13 Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka tvá od národu až do pronárodu.
14 Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.
15 Ale modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských,
16 Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.
17 Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.
18 Buďtež jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají.
19 Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu.
20 Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
21 Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]