KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 101] [Žalmy 102] [Žalmy 103]

Kniha Žalmů 102
Lid Boží v zajetí pokorně 4. své bídy Bohu předkládá, 13. jim se potěšuje, 25. a aby pamětliv js na sliby i slávu svou, dobrodincím lidu svého zůstati ráčil, za to se modlí.

M odlitba chudého, když sevřín jsa, před Hospodinem vylévá žádosti své. (102:2) Hospodine, slyš modlitbu mou, a volání mé přijdiž k tobě.
2 (102:3) Neskrývej tváři své přede mnou, v den ssoužení mého nakloň ke mně ucha svého; když k tobě volám, rychle vyslyš mne.
3 (102:4) Nebo mizejí jako dým dnové moji, a kosti mé jako ohniště vypáleny jsou.
4 (102:5) Poraženo jest jako bylina, a usvadlo srdce mé, tak že jsem chleba svého jísti zapomenul.
5 (102:6) Od hlasu lkání mého přilnuly kosti mé k kůži mé.
6 (102:7) Podobný jsem učiněn pelikánu na poušti, jsem jako výr na pustinách.
7 (102:8) Bdím, a jsem jako vrabec osamělý na střeše.
8 (102:9) Každý den utrhají mi nepřátelé moji, a posměvači moji proklínají mnou.
9 (102:10) Nebo jídám popel jako chléb, a k nápoji svému slz přiměšuji,
10 (102:11) Pro rozhněvání tvé a zažžený hněv tvůj; nebo zdvihna mne, hodils mnou.
11 (102:12) Dnové moji jsou jako stín nachýlený, a já jako tráva usvadl jsem.
12 (102:13) Ale ty, Hospodine, na věky zůstáváš, a památka tvá od národu až do pronárodu.
13 (102:14) Ty povstana, smiluješ se nad Sionem, nebo čas jest učiniti milost jemu, a čas uložený přišel.
14 (102:15) Nebo líbost mají služebníci tvoji v kamení jeho, a nad prachem jeho slitují se,
15 (102:16) Aby se báli pohané jména Hospodinova, a všickni králové země slávy tvé,
16 (102:17) Když by Hospodin vzdělal Sion, a ukázal se v slávě své,
17 (102:18) Když by popatřil k modlitbě poníženého lidu, nepohrdaje modlitbou jejich.
18 (102:19) Budeť to zapsáno pro budoucí potomky, a lid, kterýž má stvořen býti, chváliti bude Hospodina,
19 (102:20) Že shlédl s výsosti svatosti své. Hospodin s nebe na zemi že popatřil,
20 (102:21) Aby vyslyšel vzdychání vězňů, a rozvázal ty, kteříž již k smrti oddání byli,
21 (102:22) Aby vypravovali na Sionu jméno Hospodinovo, a chválu jeho v Jeruzalémě,
22 (102:23) Když se spolu shromáždí národové a království, aby sloužili Hospodinu.
23 (102:24) Ztrápilť jest na cestě sílu mou, ukrátil dnů mých,
24 (102:25) jsem řekl: Můj Bože, nebeř mne u prostřed dnů mých; od národu zajisté až do pronárodu jsou léta tvá,
25 (102:26) I prvé nežlis založil zemi, a dílo rukou svých, nebesa.
26 (102:27) Onať pominou, ty pak zůstáváš; všecky ty věci jako roucho zvetšejí, jako oděv změníš je, a změněny budou.
27 (102:28) Ty pak jsi tentýž, a léta tvá nikdy nepřestanou.
28 (102:29) Synové služebníků tvých bydliti budou, a símě jejich zmocní se před tebou.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]