KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 46] [Žalmy 47] [Žalmy 48]

Kniha Žalmů 47
Církev Izraelská vzbuzuje pohany k radosti v Kristu, aby jej chválili z toho, 4. že jich k spasení povolal, 8. i mocnou správu i ochranu v království svém nad nimi vede.

P řednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. (47:2) Všickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním.
2 (47:3) Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi.
3 (47:4) Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše.
4 (47:5) Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.
5 (47:6) Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.
6 (47:7) Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte.
7 (47:8) Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně.
8 (47:9) Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.
9 (47:10) Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]