KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 64] [Žalmy 65] [Žalmy 66]

Kniha Žalmů 65
David Boha velebí i z duchovního požehnání, kteréhož církvi udílí, 8. i z časného, kteréž, ač všeken okršlek zemský, však nejvíce na svůj lid vylévati ráčí.

P řednímu z kantorů žalm, Davidova píseň. (65:2) Na tobě přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a tu tobě slib vyplňovati.
2 (65:3) Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.
3 (65:4) Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš.
4 (65:5) Blahoslavený, kohož vyvoluješ, a přivodíš, aby obýval v síňcích tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu tvého, v svatyni chrámu tvého.
5 (65:6) Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
6 (65:7) Kterýž upevňuješ hory mocí svou,silou jsa přepásán,
7 (65:8) Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,
8 (65:9) Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
9 (65:10) Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak spravuješ.
10 (65:11) Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
11 (65:12) Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;
12 (65:13) Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají.
13 (65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, tak že radostí prokřikují, a prozpěvují.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]