KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 43] [Žalmy 44] [Žalmy 45]

Kniha Žalmů 44
Církev příklady předků svých, smlouvou i vůlí Boží utvrzená, 10. svých těžkostí Bohu touží, 18. a že to pro jeho jméno snáší, ukazujíc, 24. pomoci k spasení svému žádá.

P řednímu zpěváku z synů Chóre, vyučující. (44:2) Bože, ušima svýma slýchali jsme, a otcové naši vypravovali nám o skutcích, kteréž jsi činíval za dnů jejich, za dnů starodávních.
2 (44:3) Tys sám rukou svou vyhnal pohany, a vštípil jsi je; potřel jsi lidi, a je jsi rozplodil.
3 (44:4) Neboť jsou neopanovali země mečem svým, aniž jim rámě jejich spomohlo, ale pravice tvá a rámě tvé, a světlost oblíčeje tvého, proto že jsi je zamiloval.
4 (44:5) Ty jsi sám král můj, ó Bože, udílejž hojného spasení Jákobova.
5 (44:6) V toběť jsme protivníky naše potírali, a ve jménu tvém pošlapávali jsme povstávající proti nám.
6 (44:7) Neboť jsem v lučišti svém naděje neskládal, aniž mne kdy obránil meč můj.
7 (44:8) Ale ty jsi nás vysvobozoval od nepřátel našich, a kteříž nás nenávidí, ty jsi zahanboval.
8 (44:9) A protož chválíme Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Sélah.
9 (44:10) Ale nyní jsi nás zahnal i zahanbil, a nevycházíš s vojsky našimi.
10 (44:11) Obrátil jsi nás nazpět, a ti, kteříž nás nenávidí, rozchvátali mezi sebou jmění naše.
11 (44:12) Oddal jsi nás, jako ovce k snědení, i mezi pohany rozptýlil jsi nás.
12 (44:13) Prodal jsi lid svůj bez peněz, a nenadsadils mzdy jejich.
13 (44:14) Vydal jsi nás k utrhání sousedům našim, ku posměchu a ku potupě těm, kteříž jsou vůkol nás.
14 (44:15) Uvedl jsi nás v přísloví mezi národy, a mezi lidmi, aby nad námi hlavou zmítáno bylo.
15 (44:16) Na každý den styděti se musím, a hanba tváři mé přikrývá mne,
16 (44:17) A to z příčiny řeči utrhajícího a hanějícího, z příčiny nepřítele a vymstívajícího se.
17 (44:18) Všecko to přišlo na nás, a však jsme se nezapomenuli na tě, aniž jsme zrušili smlouvy tvé.
18 (44:19) Neobrátilo se nazpět srdce naše, aniž se uchýlil krok náš od stezky tvé,
19 (44:20) Ačkoli jsi nás byl potřel na místě draků, a přikryl jsi nás stínem smrti.
20 (44:21) Kdybychom se byli zapomenuli na jméno Boha svého, a pozdvihli rukou svých k bohu cizímu,
21 (44:22) Zdaliž by toho Bůh byl nevyhledával? Nebo on zná skrytosti srdce.
22 (44:23) Anobrž pro tebe mordováni býváme každého dne, jmíni jsme jako ovce k zabití oddané.
23 (44:24) Procitiž, proč spíš, ó Pane? Probudiž se, a nezaháněj nás na věky.
24 (44:25) I pročež tvář svou skrýváš, a zapomínáš se na trápení a ssoužení naše?
25 (44:26) Nebotě se již sklonila až k prachu duše naše, přilnul k zemi život náš.
26 (44:27) Povstaniž k našemu spomožení, a vykup nás pro své milosrdenství.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]