KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 87] [Žalmy 88] [Žalmy 89]

Kniha Žalmů 88
Prorok předkládaje své rozličné a veliké těžkosti, tužebně před Bohem naříká, 11. a pro jeho slávu při životu zachovává, i ze všech těžkostí vyproštění sobě žádá.

P íseň a žalm synů Chóre, přednímu zpěváku na machalat k zpívání, vyučující, složený od Hémana Ezrachitského. (88:2) Hospodine, Bože spasení mého, ve dne i v noci k tobě volám.
2 (88:3) Vstupiž před oblíčej tvůj modlitba má, nakloň ucha svého k volání mému.
3 (88:4) Neboť jest naplněna trápeními duše má, a život můj až k hrobu se přiblížil.
4 (88:5) Počten jsem mezi ty, kteříž se dostávají do jámy; připodobněn jsem člověku beze vší síly.
5 (88:6) Mezi mrtvé jsem odložen, jako zmordovaní ležící v hrobě, na něž nezpomínáš více, kteříž od ruky tvé vyhlazeni jsou.
6 (88:7) Spustils mne do jámy nejzpodnější, do nejtemnějšího a nejhlubšího místa.
7 (88:8) Dolehla na mne prchlivost tvá, a vším vlnobitím svým přikvačil jsi mne. Sélah.
8 (88:9) Daleko jsi vzdálil mé známé ode mne, jimž jsi mne velice zošklivil, a tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti.
9 (88:10) Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine, ruce své před tebou rozprostíraje.
10 (88:11) Zdali před mrtvými učiníš zázrak? Aneb vstanou-liž mrtví, aby tě oslavovali?Sélah.
11 (88:12) I zdali bude ohlašováno v hrobě milosrdenství tvé, a pravda tvá v zahynutí?
12 (88:13) Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?
13 (88:14) Já pak, Hospodine, k tobě volám, a každého jitra předchází tě modlitba má.
14 (88:15) Pročež, ó Hospodine, zamítáš mne, a tvář svou skrýváš přede mnou?
15 (88:16) Ztrápený jsem, jako hned maje umříti od násilí; snáším hrůzy tvé, a děsím se.
16 (88:17) Hněv tvůj přísný na mne se obořil, a hrůzy tvé krutě sevřely mne.
17 (88:18) Obkličují mne jako voda, na každý den obstupují mne hromadně.
18 (88:19) Vzdálil jsi ode mne přítele a tovaryše, a známým svým jsem ve tmě.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]