KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 48] [Žalmy 49] [Žalmy 50]

Kniha Žalmů 49
Prorok ku pozorování slvo svých probudiv, 6. napomenutí činí pobožným, aby u víře neumdleli, když by ode Pána trestáni byli, ani se nad časným štestím bezbožných nekormoutili, životem věčným jisti jsouce.

P řednímu kantoru z synů Chóre, žalm. (49:2) Slyšte to všickni národové, pozorujte všickni obyvatelé zemští.
2 (49:3) Tak z lidu obecného, jako z povýšených, tak bohatý, jako chudý.
3 (49:4) Ústa má mluviti budou moudrost, a přemyšlování srdce mého rozumnost.
4 (49:5) Nakloním k přísloví ucha svého, a při harfě vykládati budu přípovídku svou.
5 (49:6) I proč se báti mám ve dnech zlých, aby nepravost těch, kteříž mi na paty šlapají, mne obklíčiti měla?
6 (49:7) Kteříž doufají v svá zboží, a množstvím bohatství svého se chlubí.
7 (49:8) Žádný bratra svého nijakž vykoupiti nemůže, ani Bohu za něj dáti mzdy vyplacení,
8 (49:9) (Neboť by velmi drahé musilo býti vyplacení duše jejich, protož nedovedeť toho na věky),
9 (49:10) Aby živ byl věčně, a neviděl porušení.
10 (49:11) Nebo se vídá, že i moudří umírají, blázen a hovadný člověk zaroveň hynou, zboží svého i cizím zanechávajíce.
11 (49:12) Myšlení jejich jest, že domové jejich věční jsou, a příbytkové jejich od národu do pronárodu; pročež je po krajinách nazývají jmény svými.
12 (49:13) Ale člověk v slávě netrvá, jsa podobný hovadům, kteráž hynou.
13 (49:14) Taková snažnost jejich jest bláznovstvím při nich, však potomci jejich ústy svými to schvalují. Sélah.
14 (49:15) Jako hovada v pekle skladeni budou, smrt je žráti bude, ale upřímí panovati budou nad nimi v jitře; způsob pak oněchno aby zvetšel, z příbytku svého octnou se v hrobě.
15 (49:16) Ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Sélah.
16 (49:17) Neboj se, když by někdo zbohatl, a když by se rozmnožila sláva domu jeho.
17 (49:18) Při smrti zajisté ničeho nevezme, aniž sstoupí za ním sláva jeho.
18 (49:19) Ačťkoli duši své, pokudž jest živ, lahodí; k tomu chválí jej i jiní, když sobě čistě povoluje:
19 (49:20) A však musí se odebrati za věkem otců svých, a na věky světla neuzří.
20 (49:21) Summou: Člověk jsa ve cti, neusrozumí-li sobě, bývá učiněn podobný hovadům, kteráž hynou.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]