KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 136] [Žalmy 137] [Žalmy 138]

Kniha Žalmů 137
Jaké posmíšky v zajetí Babylonském lid Boží snášel, a jak se v té příčině 7. i k Bohu svému i k nepřátelům choval.

P ři řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali, rozpomínajíce se na Sion.
2 Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své.
3 A když se tam dotazovali nás ti, kteříž nás zajali, na slova písničky, (ješto jsme zavěsili byli veselí), říkajíce: Zpívejte nám některou píseň Sionskou:
4 Kterakž bychom měli zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizozemců?
5 Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapomeniž i pravice má.
6 Přilniž i jazyk můj k dásním mým, nebudu-li se rozpomínati na tebe, jestliže v samém Jeruzalémě nebudu míti svého největšího potěšení.
7 Rozpomeň se, Hospodine, na Idumejské, a na den Jeruzaléma, kteříž pravili: Rozbořte, rozbořte až do základů v něm.
8 Ó dcero Babylonská, zkažena býti máš. Blahoslavený ten, kdož odplatí tobě za to, což jsi nám zlého učinila.
9 Blahoslavený, kdož pochytí dítky tvé a o skálu je rozrážeti bude.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]